Veenderpolder te gem. Kaag en Braassem

Het klimaat verandert, en sneller dan we denken. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst droge voeten te behouden, en de waterkwaliteit te verbeteren. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

Gebiedsbeschrijving

De Veenderpolder ligt in de gemeente Kaag en Braassem en heeft een oppervlakte van ongeveer 186 hectare. De polder bestaat voornamelijk uit grasland en wordt gebruikt voor landbouw en veeteelt. Daarnaast is het recreatiepark Wijde Aa gelegen in het gebied. De Veenderpolder  wordt begrensd door de Wijde Aa, de Rijpweteringervaart, de Drooggemaakte Veender en Lijkerpolder en de Veender en Lijkerpolder buiten de bedijking. Het gedeelte van de Drooggemaakte Veender en Lijkerpolder ten zuiden van de A4 maakt ook onderdeel uit van het watersysteem van de Veenderpolder.

Oriëntatiekaart

 

Voortgang

Dit project bevindt zich in Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

In juni vorig jaar heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in Partycentrum De Buren te Roelofarendsveen. Deze bijeenkomst was bedoeld om gezamenlijk knelpunten in het watersysteem van deze polder te inventariseren en daarover met bewoners en grondeigenaren in gesprek te gaan. In de afgelopen periode heeft het projectteam en een combinatie van externe adviesbureaus gewerkt aan een pakket van varianten en maatregelen voor de Veenderpolder. Naast maatregelen voor het voldoen aan de normen voor wateroverlast moeten er ook maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. 

Om de gesignaleerde knelpunten op te lossen komt er een omvangrijk maatregelenpakket in beeld. Daarom wordt er op dit moment een verdiepingsslag gemaakt waarin we door middel van modelberekeningen de uitgangspunten en gewenste oplossingsrichtingen nog beter kunnen onderbouwen. Na de zomervakantie hopen we met bewoners en grondeigenaren in gesprek te gaan over de te nemen maatregelen.

Subsidie

De provincie Zuid-Holland heeft in haar rol als beheersautoriteit Europese subsidie verstrekt voor het project “Terugdringen wateroverlast en verbeteren waterkwaliteit polders Benoorden en Bezuiden Wijde Aa” in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). De Europese subsidie komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Meer informatie over het ELFPO 

logo's europa zuid holland. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Meer informatie

Heeft u vragen over de  dit watergebiedsplan? Stuur dan een e-mail naar  t.a.v. Veenderpolder of neem contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535.