Vierambacht

Wateroverlast en peilbeheer

In een watergebiedsplan bekijkt Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water. Het opstellen van een watergebiedsplan is een proces dat enkele jaren in beslag neemt. Aan het eind van dat proces liggen er peilbesluiten, waarin de nieuwe peilen zijn vastgelegd, en een inrichtingsplan waarin de maatregelen zijn uitgewerkt die de komende jaren worden uitgevoerd.

Plangebied 

Het Watergebiedsplan Vierambacht en omstreken beslaat zeven polders: Polder Vierambacht, de Uiteindsche- en Middelpolder, Polder Oudshoorn-Noord, de Coupépolder, Polder Oudshoorn-Zuid, Zegersloot en Ridderveld en de Bijlen. Binnen het plangebied vallen het noordelijke deel van Alphen aan den Rijn, de kern van Ter Aar en een deel van Woubrugge.

Stand van zaken

De peilbesluiten voor alle polders zijn door de VV vastgesteld en goedgekeurd door de provincie. De benodigde maatregelen uit het watergebiedsplan zijn uitgewerkt tot definitieve ontwerpen en inmiddels aanbesteed.

Voor de Uiteindsche- en Middelpolder wordt nog gewerkt aan aanvullende maatregelen. Dit traject bevindt zich nog in de planfase.

Uitvoering

In het Watergebiedsplan zijn maatregelen opgenomen in de Uiteindsche- en Middelpolder en polder Vierambacht.

Uiteindsche- en Middelpolder

In de Uiteindsche- en Middelpolder is een drijverstuw verwijderd en het hoofdwatergang naar het gemaal gebaggerd. Hiermee is de wateraanvoer naar het gemaal op orde gebracht.

Polder Vierambacht

De eerste maatregelen voor Polder Vierambacht zijn in 2012 en 2013 uitgevoerd. Een vijftal duikers is verruimt, een stuw is verplaatst naar de nieuwe peilscheiding en de hoofdwatergang naar het nieuw te bouwen gemaal in het noorden van de polder is aangelegd.

De laatste en belangrijkste maatregelen, het bouwen van een nieuw gemaal aan de noordkant van de polder en de verbreding van het hoofdwatersysteem zijn in uitvoering en worden in 2014 afgerond. Daarmee komen de werkzaamheden in het kader van het watergebiedsplan voor Rijnland ten einde. Bij de verbreding van de N207 zal door de provincie nog een verbreding plaatsvinden van een duiker in het hoofdwatersysteem.

120209 vierambacht

Planning

De uitvoering van de maatregelen uit het Watergebiedsplan Vierambacht en omstreken is gestart in 2012 en wordt in 2014 afgerond.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de peilbesluiten kunt u contact opnemen met afdeling Plannen en Projecten, team Plannen Zuid. Wilt u meer weten over het inrichtingsplan en de uitvoering van de maatregelen? Neem dan contact op met afdeling Plannen en Projecten, team Projecten. Beide teams zijn bereikbaar via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net

Ook kunt u rechts op deze pagina doorklikken naar de speciale documentenpagina. Daar vindt u onder andere nieuwsbrieven, verslagen van de informatiemiddagen, presentaties en de besluiten van de provincie Zuid-Holland over de peilbesluiten.