Vlietpolder te gem. Kaag & Braassem

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

De Vlietpolder bestaat hoofdzakelijk uit grasland met in het zuidwesten een paar bloembollen- en boomkwekerijen. De polder heeft een oppervlakte van 201 ha en is gelegen in de gemeente Kaag en Braassem. De Vlietpolder wordt omringd door de Voorofsche-Kooipolder, de polder Oudendijk en de Lagenwaardsepolder. De N446 doorkruist de polder in de het noorden. De Vlietpolder bevat 4 peilvakken.

OriëntatiekaartVoortgang

Dit project bevindt zich in Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB)

Subsidie

De provincie Zuid-Holland heeft in haar rol als beheersautoriteit Europese subsidie verstrekt voor het project “Terugdringen wateroverlast en verbeteren waterkwaliteit polders Benoorden en Bezuiden Wijde Aa” in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). De Europese subsidie komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Meer informatie over het ELFPO 

logo's europa zuid holland. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland


Meer informatie

Heeft u vragen over dit watergebiedsplan? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail .