Wassenaarschepolder en omstreken

In een watergebiedsplan bekijkt Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water. Het opstellen van een watergebiedsplan is een proces dat enkele jaren in beslag neemt. Aan het eind van dat proces liggen er peilbesluiten, waarin de nieuwe peilen zijn vastgelegd, en plannen waarin de maatregelen zijn uitgewerkt die de komende jaren worden uitgevoerd.

Voor de Wassenaarsche polder en de Vriesekoopschepolder zijn de definitieve ontwerpen (inrichtingsplannen) inmiddels afgerond en wordt op dit moment gewerkt aan de bestekken. Het bestek voor de gemalen die worden gebouwd in de Wassenaarsche Polder zijn inmiddels gereed, begin 2015 wordt gestart met de bouw van het gemaal Wassenaarsche Polder Noordoost, gelegen aan de Vrieseweg.

In de Geerpolder is in overleg met Staatsbosbeheer een ontwerp uitgewerkt dat zowel aansluit op de natuurfunctie van het gebied maar ook het extensief agrarische gebruik beperkte verbetering oplevert.

Plangebied

Het plangebied van het watergebiedsplan Wassenaarschepolder en omstreken ligt in de provincie Zuid-Holland ten oosten van Roelofarendsveen en beslaat ook de dorpskernen Leimuiden, Langeraar en Rijnsaterwoude

wassenaarschepolder eo

Het plangebied is 2950 hectare groot en omvat de volgende polders:

  • Wassenaarschepolder 
  • Grietpolder 
  • Vriesekoopschepolder 
  • Noordeind- en Geerpolder 
  • Rijnsaterwoudschepolder 
  • Groote en Kleine Heilige Geestpolder

Stand van zaken

De peilbesluiten en projectplannen (met maatregelen) van de Vriesekoopschepolder, de Wassenaarschepolder en de Noordeind- en Geerpolder zijn in september 2012 door het algemeen bestuur vastgesteld. Vervolgens is gestart met het maken van de ontwerpen voor de verschillende polders.  

Voor de Wassenaarsche polder (de blokken Noordwest en Noordoost) en de Vriesekoopschepolder zijn de definitieve ontwerpen afgerond en zijn een deel van de bestekken (bestek = een nauwkeurige omschrijving van het te maken bouwwerk en van de voorwaarden waaronder dit moet worden uitgevoerd) bijna gereed. Rijnland wordt hierbij geholpen door ingenieursbureaus Arcadis en Antea (voorheen Oranjewoud). De civieltechnische engineering, directievoering en toezicht in de samenwerkingsovereenkomst met de provincie wordt uitgevoerd door civiel ingenieursbureau Waalpartners.

In Rijnsaterwoude, langs de Heilige Geestlaan en langs de Geerweg zijn reeds een aantal eenvoudige verbeteringen in de waterafvoer uitgevoerd.

Planning

Met veel grondeigenaren worden momenteel zakelijke overeenkomsten gesloten. 

De werkzaamheden aan het gemaal Wassenaarsche Polder Noordoost, gelegen aan de Vrieseweg, zijn in april 2015 van start gegaan. Op deze plek komt een nieuw gemaal om het waterbeheer in de toekomst beter en efficiënter uit te kunnen voeren. Dit is het eerste gemaal van de in totaal drie gemalen die we gaan bouwen in de Wassenaarsche Polder (2 stuks) en Vriesekoopsepolder (1 stuks). 

Gedeputeerde Ingrid de Bondt van de provincie Zuid-Holland en hoogheemraad Aad Straathof van het hoogheemraadschap van Rijnland ondertekenden op 6 februari 2015 een samenwerkingsovereenkomst. Met deze overeenkomst is vastgelegd dat de provincie en het hoogheemraadschap gezamenlijk optrekken bij de uitvoering van de werkzaamheden die aan de N207 en omliggende waterhuishouding worden uitgevoerd.

In samenwerking met de provincie Zuid-Holland wordt uitvoering gegeven aan werkzaamheden aan en rondom de N207, waarbij allereerst gestart zal worden met het voorbelasten van de nieuwe tracés van de N207 en het aanleggen van nieuwe, bredere sloten langs dezelfde N207. De start van deze uitvoering hangt af van het moment dat er afspraken met alle betreffende grondeigenaren zijn gemaakt. 

Ook de Geerpolder valt onder het Watergebiedsplan Wassenaarsche Polder. Tussen de Geerplas en de Langeraarse Plassen – de Geerweg – wordt een stuw geplaatst zodat deze twee plassen van elkaar gescheiden zijn. Omdat op de Langeraarse Plassen een hogere waterkwaliteitsdoelstelling ligt dan voor de Geerplas vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water is deze waterscheiding van belang. Door die scheiding middels een stuw te realiseren blijft het wel mogelijk voor degenen met een vergunning van Rijnland om de Geerplas te bereiken.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Watergebiedsplan Wassenaarschepolder en omstreken, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team, via telefoonnummer (071) 306 35 35 of via