Wateroverlast

In 1998 en 2001 trad in het Rijnlands gebied ernstige wateroverlast op ten gevolge van langdurige en hevige neerslag. Dit leidde tot een forse schadeaanspraak op de Wet tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen (WTS). Door klimaatontwikkelingen, zeespiegelstijging, maar ook bodemdaling en verstedelijking werd de noodzaak van een nieuwe aanpak in het waterbeleid noodzakelijk. De Commissie Waterbeheer 21e eeuw (Commissie Tielrooij) bracht in augustus 2000 advies uit over dat nieuwe waterbeleid in Nederland. De kerngedachte van de Commissie is dat water meer ruimte nodig heeft, met als gedachteleidraad de drietrapsstrategie: vasthouden, bergen, afvoeren. Water moet meer ordenend zijn.

Het Nationaal Bestuursakkoord Water

In februari 2001 sloten Rijk, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Vereniging van Nederlandse Gemeenten de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw. Daarmee werd de eerste stap gezet in het tot stand brengen van de noodzakelijke gemeenschappelijke aanpak. Twee jaar later worden de resultaten van die samenwerking en van voortschrijdende kennis en inzicht neergelegd in dit Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). In 2008 zijn de afspraken geactualiseerd en herbevestigd in het Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel (NBW_actueel). De doelstellingen uit het NBW_actueel blijven onverkort gelden in het in 2011 afgesloten Bestuursakkoord Water (BAW).

Normen en uitgangspunten

Het doel van de afspraken uit het NBW is om duidelijkheid en rechtszekerheid te verschaffen waar de verantwoordelijk en aansprakelijkheid van de overheid ophoudt en waar de private aansprakelijkheid start. Om dit te objectiveren zijn in het NBW (werk)normen afgesproken waaraan het watersysteem moet voldoen. In de provinciale waterverordening zijn deze normen definitief vastgesteld.

Naast het beschermingsniveau (de normen) is ook afgesproken dat de waterbeheerder aan zet is (resultaatverplichting) om de het watersysteem op orde te krijgen (te laten voldoen aan de normen), op de meest kosteneffectieve en doelmatige wijze. Ook is afgesproken dat het systeem in 2015 op orde moet zijn. In het Waterbeheerplan 4 (WBP4) heeft Rijnland vastgelegd dat het systeem niet eerder dan in 2020 aan de normen zal voldoen.

Het Rijnlandse beleid geeft een nadere uitwerking van de provinciale normen en landelijke afspraken en is opgenomen in de Beleidsnota Wateroverlast.