Wateroverlast en peilbeheer algemeen

Een van de kerntaken van een waterschap is het voeren van een oppervlaktewaterpeil dat past bij de gebruiksfuncties. Rijnland legt het te voeren peil vast in een peilbesluit. Om het peil ook in natte of droge perioden te kunnen voeren, moet het watersysteem voldoende berging en aan- en afvoercapaciteit hebben en de watergangen en kunstwerken goed functioneren.

Wateroverlast voorkomen

Eind jaren '90, maar ook het afgelopen decennium, heeft Nederland met ernstige wateroverlast te maken gehad. De verwachting is dat dit in de toekomst vaker en heviger zal plaatsvinden. Het watersysteem moet hierop worden ingericht. De overheden hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) hierover afspraken gemaakt.

De boezem

Al voor 2000 is Rijnland gestart met het op orde brengen van het boezemstelsel (het hoofdstelsel waar de polders op zijn aangesloten). Na uitgebreid onderzoek zijn 3 maatregelen vastgesteld:

  • uitbreiding van boezemgemaal Katwijk;
  • aanleg van een piekberging in de Nieuwe Driemanspolder;
  • aanleg van een piekberging in de Haarlemmermeerpolder.

Boezemgemaal Katwijk is in 2011 opgeleverd. Meer informatie over de piekberging Nieuwe Driemanspolder en over de piekberging Haarlemmermeer.

De polders

Het Rijnlandse beheergebied bestaat, naast de boezem, uit circa 200 polders. In een groot deel zijn maatregelen nodig om wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen. Voor alle polders onderzoekt Rijnland in diverse gebiedsprocessen (ook wel watergebiedsplannen genoemd) waar de knelpunten zijn en hoe deze op te lossen. Dit gebeurt in samenspraak met belanghebbenden. Op de kaart is te zien waar de verschillende gebiedsprocessen lopen en wat de stand van zaken is. Via het menu aan de linkerkant is meer informatie per plan te vinden.

Onderhoud

Bij het bepalen of er maatregelen nodig zijn ter voorkoming van wateroverlast, gaat Rijnland er vanuit dat watergangen en kunstwerken in goede staat zijn. Om dit te waarborgen voeren Rijnland (en andere onderhoudsplichtigen) onderhoud uit aan watergangengemalen.