Zoetermeerse Meerpolder te Zoetermeer

Zoetermeerse Meerpolder

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem in de Zoetermeerse Meerpolder. Maatregelen worden vastgelegd in een watergebiedsplan. Met zo’n watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en om voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Laatste nieuws

In de zomer van 2018 lag er een nieuw ontwerp-peilbesluit ter inzage voor de Zoetermeerse Meerpolder. Ingediende bezwaren op het ontwerp-peilbesluit zijn afgehandeld. Op 21 november werd het ontwerp-peilbesluit ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur (VV) van Rijnland. Daarna begint de voorbereiding van de uit te voeren maatregelen.   

Parallel aan het proces voor het peilbesluit is er op 29 oktober door de bestuurders van Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg een Green-Blue Deal voor de Meerpolder ondertekend. Dit betreft een intentieovereenkomst voor de aanleg van een waterberging en weidevogelgebied in de Meerpolder. De mogelijkheden hiervoor worden de komende tijd onderzocht. 

Gebiedsomschrijving

De ‘Meerpolder’ is de eerste droogmakerij van Zuid-Holland (1616) en met haar mooie eivorm direct herkenbaar op de kaart.

De polder heeft een oppervlakte van 545 hectare en bestaat uit 1 hoofdpeilvak met een aantal onderbemalingen aan de westzijde en hoogwatervoorzieningen aan de noordkant. Daarnaast behoort de Ringsloot ook tot de polder. Alleen de noordoostkant wordt begrensd door boezemwater (De Meer- of Buurwatering). Deze droogmakerij is gelegen in de gemeentes Zoeterwoude en Leidschendam-Voorburg en bestaat hoofdzakelijk uit grasland. Voornamelijk in gebruik als weidegrond voor veehouderijbedrijven.

Oriëntatiekaart

Voortgang

Dit project bevindt zich in het bestuurlijke traject van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Meer informatie

Heeft u vragen over de aanpak van het watersysteem in de Zoetermeerse Meerpolder? Stuur dan een mail naar   of contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535.