Zuidgeest

Wateroverlast beperken in Zuidgeest

Eind jaren '90, maar ook het afgelopen decennium, heeft Nederland met ernstige wateroverlast te maken gehad. De verwachting is dat zware regenval in de toekomst steeds vaker voorkomt. Daarom hebben overheden in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) afgesproken dat de watersystemen hierop ingericht moeten worden. Zo kan het water beter opgevangen worden en sneller afgevoerd.

Rijnland werkt de komende jaren dan ook aan het op orde brengen en toekomstbestendig maken van zijn watersystemen. Ook in Zuidgeest, het gebied tussen Wassenaar en Voorschoten en in delen van Leiden, Katwijk en Leidschendam-Voorburg.

In het Watergebiedsplan Zuidgeest is uitgezocht waar de knelpunten zijn en hoe deze op te lossen. De meeste maatregelen vinden plaats in polders in agrarisch gebied, maar soms ook in de bebouwde kom. Het nader uitwerken van de oplossingen gaat in nauw overleg met belanghebbenden, zoals grondeigenaren, pachters en gemeenten.

Wat gaat er gebeuren?

We stellen het waterpeil in de meeste polders opnieuw vast. Dit doet Rijnland om de tien jaar. Zo´n nieuw peilbesluit zorgt ervoor dat het waterpeil in de sloten niet te hoog of te laag staat. Hierdoor worden bijvoorbeeld weilanden niet te nat en te droog én voorkomen we dat er daardoor schade ontstaat.

Ook gaan we zorgen voor meer waterberging. Bij hevige neerslag komt het nu namelijk nog te vaak voor dat het te veel aan water niet opgeslagen kan worden. Sloten kunnen hierdoor overstromen. Om dit te voorkomen graven we extra waterberging, bijvoorbeeld door het verbreden van sloten.

Verder lossen we verschillende knelpunten op. Zo vergroten we krappe of slecht functionerende duikerverbindingen en bruggen, zoals te zien is op onderstaande foto's.

Duiker en een brug

Tot slot houden we rekening met ontwikkelingen in het gebied. We inventariseren bijvoorbeeld alvast waar de RijnlandRoute in aanraking komt met het watersysteem, zodat ze hier bij de voorbereiding van deze nieuwe weg vroegtijdig rekening mee kunnen houden.

Waar en wanneer worden maatregelen genomen?

Kaart Zuidgeest

In 30 polders en boezemgebieden in Wassenaar en Voorschoten en delen van Leiden, Katwijk en Leidschendam-Voorburg voeren we maatregelen door. Aangezien het gebied zo groot en divers is, werkt Rijnland polder voor polder aan oplossingen. In sommige polders gaat het slechts om het bijstellen van peilbesluiten. In andere polders worden gedurende langere periode werkzaamheden in het veld uitgevoerd.

De polders die als eerste aan de beurt zijn, kunnen niet langer wachten. Of zijn juist eenvoudig en snel aan te passen aan de nieuwe eisen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. De overige polders volgen later. De laatste maatregelen zijn in 2019 uitgevoerd.

Stand van zaken

Polders langs de A44/N44 bij Wassenaar

  • Duivenvoordse-Veenzijdsepolder. Ligt tussen Landgoed de Horsten, Den Haag en Leidschendam-Voorburg in. Het peilbesluit is in 2014 vastgesteld met mogelijke maatregelen voor bestaande knelpunten. Deze maatregelen worden in 2015 in nauw overleg met de belanghebbenden verder uitgewerkt en uitgevoerd. Na afronding van deze maatregelen functioneert het watersysteem beter en is het door het verwijderen van een gemaal en grondduiker duurzamer en goedkoper in onderhoud.
  • Polder Zuidwijk. Ligging: tussen de Leidse Stevenshof en Landgoed de Horsten in Voorschoten, ten oosten van de Rijksweg A44. Alle werkzaamheden zijn in het najaar van 2013 afgerond. Er is nu voldoende waterberging aanwezig voor perioden met veel neerslag. Ook zijn er verschillende knelpunten opgelost. Zo zijn er duikers vergroot en een nieuwe sifon aangelegd, waardoor het water nu goed naar het gemaal kan stromen. In 2014 is het peilbesluit bestuurlijk vastgesteld.
  • Papenwegsepolder. Deze polder ligt tussen de Leidse Stevenshof  en Landgoed de Horsten. Rijnland heeft in 2013 en 2014 al diverse maatregelen in de Papenwegsepolder uitgevoerd om de grootste knelpunten in het watersysteem op te lossen. Een tweede serie van maatregelen om wateroverlast te voorkomen is in voorbereiding en wordt in 2015 en 2016 uitgevoerd. Voor het opstellen van het peilbesluit en voorbereiden van de laatste maatregelen is Rijnland onder andere afhankelijk van de plannen voor de aanleg van de Rijnlandroute door de provincie. Naar verwachting wordt hierover in 2015 steeds meer duidelijk.

Meer waterberging

Er is besloten de bergingsopgave zo veel mogelijk op te lossen door in de polder meer ruimte voor water te creëren. Er wordt een perceel van enkele hectare als overloopgebied ingericht om bij peilstijging onder water te lopen. De vrijgekomen grond wordt in overleg met eigenaren gebruikt om de laagst gelegen percelen op te hogen. De uitvoering zal eind 2015 van start gaan.

Rijnlandroute

Nu er steeds meer zekerheid komt over het doorgaan van de Rijnlandroute wordt ook het peilbesluit voor de Papenwegsepolder voorbereid. Uitgangspunt voor het nieuwe peilbesluit is de agrarische functie, waarbij ook rekening wordt gehouden met de natuurbelangen in deze polder.

Kaart van polder langs de n44

Polders in Voorschoten

  • Oranjepolder. Ligging: Aan de oostzijde langs het spoor bij station Voorschoten (Geestwoningpad, nabij de Britsh School) zijn begin 2014 verschillende knelpunten in het watersysteem opgelost. Andere maatregelen in de Oranjepolder staan in 2015 op de agenda.
  • Noord-Hoflandschepolder. Ligging: Tussen de spoorlijn en het Korte Vlietkanaal. Deze polder ligt grotendeels in de bebouwde kom. Momenteel onderzoeken we hoe vier knelpunten in het watersysteem het beste kunnen worden opgelost. Daarover zijn we ook in overleg met direct belanghebbenden. Verder is de bestuurlijke procedure om het peilbesluit te herzien in voorbereiding. In de loop van 2015 wordt gestart met uitvoering van maatregelen.
  • Bosch- en Gasthuispolder in Voorschoten. Het peilbesluit is in 2014 bestuurlijk vastgesteld.

polders in Voorschoten

Polders langs de Vliet

  • Zuid-Hoflandschepolder, Binnenpolder, Starrenburgerpolder, Knippolder, Oostboschpolder en Rietvinkpolder. Ligging: langs de Vliet in Voorschoten en Leidschendam. Een groot deel van deze polders is bewoond gebied of wordt in de nabije toekomst bebouwd. Een ander deel is weiland, dat onder andere voor bloementeelt wordt gebruikt. Voor alle zes polders zijn de peilbesluiten vernieuwd. Begin 2014 zijn de peilbesluiten van de Zuid-Hoflandschepolder en Binnenpolder bestuurlijk vastgesteld. In de Knippolder en Oostboschpolder zijn in 2014, samen met direct betrokken, maatregelen voorbereid om de afvoer van het water te verbeteren. De uitvoering van deze werkzaamheden staan gepland voor 2015.
  • In de Starrenburgerpolder zijn de eerste maatregelen uitgevoerd. Er is een nieuwe hoofdwatergang gegraven en de vrijgekomen grond is gebruikt om lager gelegen land op te hogen. Eén sifon met een te kleine capaciteit is vervangen door een grotere sifon.  Sifons zijn buizen die onder de boezem worden gelegd om twee peilvakken met elkaar te verbinden. Voor het vervangen van de sifon moesten drie woonarken tijdelijk verplaatst worden. De tweede fase is half september gestart nabij de woonwijk Starrenburg II. De belangrijkste maatregel daar is het verbinden van de watergangen nabij de woonwijk en het opheffen  van de tussenboezem door het waterpeil op polderniveau te brengen. Na de uitvoering is daar meer wateroppervlak, een peilvak minder en een betere afvoer (een robuuster watersysteem). Voordat de werkzaamheden vlakbij het Sterrenpad zijn gestart is het werkterrein afgesloten met hekwerk en bebording. In verband met uw veiligheid is het niet toegestaan het afgesloten werkterrein te betreden. We ervaren echter dat diverse bewoners en spelende kinderen de bebording negeren en het terrein toch betreden om te wandelen of de hond uit te laten. Op meerdere plekken wordt bagger uit de sloten gehaald en op het land verwerkt. Dit zorgt voor een ‘slappere’ grond waardoor er plekken met drijfzand kunnen ontstaan. Dit is niet altijd zichtbaar, maar wel zeer gevaarlijk. De werkzaamheden duren nog tot eind november 2015. Daarna zal het terrein tijd nodig hebben om goed in te drogen. Dit duurt ongeveer 6 maanden.We willen u erop wijzen dat er niet op de grond kan worden gelopen zolang de borden ‘baggerdepot’ aanwezig zijn. Aan de rechterzijde vindt u de bewonersbrief die onlangs is bezorgd in een groot deel van de woonwijk. Voor vragen, meldingen en/of overlast kunt u contact opnemen met het hoogheemraadschap van Rijnland via telefoonnummer 071 – 306 35 35

Kaart van polders langs de Vliet

Polders rondom Valkenburg

  • Polder Lentevreugd. Ligging: Langs de Katwijkseweg in Wassenaar. Begin 2014 zijn vijf duikers langs de Katwijkseweg vervangen. Het water uit de duinen kan nu goed afgevoerd worden en te grote peilstijging bij hevige regenval wordt voorkomen.
  • Kokshoornpolder,  Ruijgelaansepolder, Ommedijksepolder, Oostdorperpolder, Zonneveldspolder      en Huis ter Weerpolder. Ligging: tussen Wassenaar en Katwijk.  Deze polders in en rondom het voormalige Marinekamp Valkenburg vallen onder het plangebied van ‘Project Locatie Valkenburg’ (PLV). De planning van deze  polders hangt sterk samen met externe ontwikkelingen, zoals de Rijnlandroute, Groene Buffer, uitbreiding Valkenburgse Meer en de woningbouwontwikkeling op het voormalige vliegveld Valkenburg. Sinds 2014 is Rijnland actief in overleg met de PLV over de peilkeuze van het gebied. Deze peilkeuze is niet alleen belangrijk voor de PLV en Rijnland als toekomstig waterbeheerder, maar ook voor de polders direct rondom het voormalige vliegveld. 

polders rondom Valkenburg

Meer informatie?

Rechts op deze pagina kunt u het document ‘Watergebiedsplan Zuidgeest - Inventarisatie & Knelpuntenanalyse' downloaden. Voor meer informatie over het watergebiedsplan kunt u contact opnemen met afdeling Plannen en Projecten, team Projecten, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net.