Zuidzijderpolder te Bodegraven

Het klimaat verandert, en sneller dan we denken. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst droge voeten te behouden, en de waterkwaliteit te verbeteren. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

Ook het watersysteem in de Zuidzijderpolder bij Bodegraven hebben we kritisch bekeken. Rijnland heeft zich tot doel gesteld dat het watersysteem uiterlijk in 2025 op orde is gebracht is en wordt gehouden, rekening houdend met klimaat­veranderingen. De doelen van een watergebiedsplan omvangen maatregelen met betrekking tot de aan- en afvoer van water, maar ook mogelijke verbeteringen in de waterkwaliteit. Hieronder kunt u meer lezen over de maatregelen die wij hebben getroffen in de Zuidzijderpolder.

Laatste nieuws

Het projectteam van Rijnland is in 2019 met belanghebbenden in gesprek gegaan over knelpunten en oplossingsrichtingen voor de polder. De uitkomsten van deze bijeenkomsten heeft het projectteam vertaald naar een maatregelenpakket in het watergebiedsplan. Daarbij moest het peilbesluit voor de Zuidzijderpolder worden geactualiseerd.

Een peilbesluit is een juridisch document waarin het peil en de peilvakgrenzen van het oppervlaktewater binnen de Zuidzijderpolder worden vastgesteld. Het peilbesluit is op 24 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Het peilbesluit kan tot en met 4 februari 2021 worden ingezien via deze link.

Gebiedsomschrijving

De Zuidzijderpolder ligt in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De westkant van de polder bestaat uit het stedelijk gebied van Bodegraven en de oostzijde bestaat uit agrarisch grasland. Aan de zuidzijde en gedeeltelijke westzijde wordt de Zuidzijderpolder begrensd door de A12 en aan de noordelijke kant door de Oude Rijn. Het oosten van de polder wordt door de Enkele Wiericke begrensd.

De Zuidzijderpolder is ook belangrijk voor de natuur. Over de gehele lengte van de polder (vanaf de Oude Rijn tot aan de A12) maakt een zone langs de Enkele Wiericke onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Ten westen van de N11 (vanaf de Hogendoornlaan tot de grens van de polder) ligt een smalle strook die eveneens onderdeel is van het NNN. Het gebied tussen de spoorlijn en de Boerderijweg is een belangrijk Weidevogelgebied.

Oriëntatiekaart

kaart zuidzijderpolder

Onderhoud landbouwbruggen Boerderijweg

Een drietal te krappe landbouwbruggetjes aan de Boerderijweg beperkte de doorstoom van het water in de hoofdwatergang (de Grote Wetering) en daarmee de afvoerroute naar het gemaal Zuidzijderpolder. Dit kon bij intensieve regenbuien voor peilstijging zorgen en veroorzaakte daarnaast vuilophoping. Door deze bruggetjes aan te pakken is de doorstroom van het water in de Grote Wetering verbeterd, en daarmee ook de waterkwaliteit. Deze maatregel is inmiddels voltooid.

Voortgang

Dit project bevindt zich in de voorbereiding op de ontwerpfase van maatregelen in de Zuidzijderpolder:  Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB). Hierbij werken we samen met de gemeente Bodegraven.

Meer informatie

Heeft u ideeën of vragen over het watergebiedsplan voor de Zuidzijderpolder? Neem dan contact op met Klant Contact Team van Rijnland via telefoonnummer (071) 306 35 35, of mail naar  o.v.v. wgp Zuidzijderpolder.