Zuidzijderpolder te Bodegraven

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem in de Zuidzijderpolder. Maatregelen worden vastgelegd in een watergebiedsplan. Met zo’n watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en om voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsomschrijving

De Zuidzijderpolder kunt u vinden in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

De westkant van de polder bestaat uit het stedelijk gebied van Bodegraven.

De oostzijde van de polder bestaat uit agrarisch grasland.

  • Aan de zuidzijde en gedeeltelijk de westzijde wordt de Zuidzijderpolder begrensd door de A12;
  • Aan de noordelijke kant vormt de Oude Rijn de grens van deze polder;
  • De oostelijke grens van de polder wordt door de Enkele Wiericke gevormd.


Daarnaast is de Zuidzijderpolder belangrijk voor de natuur:

  • Over de gehele lengte van de Zuidzijder polder vanaf de Oude Rijn tot aan de A12 maakt een zone langs de Enkele Wiericke onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN);
  • Ten westen van de N11, vanaf de Hogendoornlaan tot de grens van de polder, ligt een smalle strook die eveneens onderdeel is van het Natuur Netwerk Nederland (NNN).
  • Het gebied tussen de spoorlijn en de Boerderijweg is een belangrijk Weidevogelgebied.

Oriëntatiekaart

Laatste nieuws

Op maandag 4 maart 2019 vond een inloopavond plaats die in het teken stond van oplossingsrichtingen voor de geconstateerde knelpunten in het huidige watersysteem in de Zuidzijderpolder. Het was een vruchtbare avond waarop belanghebbenden en het projectteam van Rijnland op een productieve manier met elkaar in gesprek zijn gegaan.

De knelpuntenanalyse was stap één in het toekomstbestendig maken van het watersysteem in de Zuidzijderpolder. De inloopavond van 4 maart om met elkaar oplossingsrichtingen voor de geconstateerde knelpunten te verkennen was stap twee. Op basis hiervan gaat het projectteam de derde stap zetten, door de te nemen maatregelen in het watergebiedsplan vast te leggen en het peilbesluit voor de Zuidzijderpolder waar nodig aan te passen.

Voortgang

Dit project bevindt zich in de Planfase van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Meer informatie

Heeft u vragen over dit watergebiedsplan? Stuur dan een mail naar wgpzuid@rijnland.net o.v.v. wgp Zuidzijderpolder of bel met ons Klant Contact Team op 071-306 3535 .