Zuidzijderpolder te Bodegraven

Rijnland verbetert het watersysteem in de Zuidzijderpolder bij Bodegraven. Rijnland pakt de opgaven zoveel mogelijk integraal op en legt maatregelen neer in een zogenaamd watergebiedsplan. Met zo’n watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en om voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Rijnland heeft zich tot doel gesteld dat het watersysteem uiterlijk in 2025 op orde is gebracht is en wordt gehouden, rekening houdend met klimaat­veranderingen. De doelen van een watergebiedsplan omvangen maatregelen met betrekking tot water aan- en afvoer en het hydraulisch systeem, maar ook mogelijke verbeteringen in waterkwaliteit.

Gebiedsomschrijving

U kunt de Zuidzijderpolder vinden in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De westkant van de polder bestaat uit het stedelijk gebied van Bodegraven en de oostzijde bestaat uit agrarisch grasland. Aan de zuidzijde en gedeeltelijke westzijde wordt de Zuidzijderpolder begrensd door de A12 en aan de noordelijke kant vormt de Oude Rijn de grens van deze polder. Het oosten van de polder wordt door de Enkele Wiericke begrensd.

De Zuidzijderpolder is ook belangrijk voor de natuur. Over de gehele lengte van de polder (vanaf de Oude Rijn tot aan de A12) maakt een zone langs de Enkele Wiericke onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Ten westen van de N11 (vanaf de Hogendoornlaan tot de grens van de polder) ligt een smalle strook die eveneens onderdeel is van het NNN. Het gebied tussen de spoorlijn en de Boerderijweg is een belangrijk Weidevogelgebied.

Oriëntatiekaart

kaart zuidzijderpolder

Laatste nieuws

Op twee avonden zijn belanghebbenden en het projectteam van Rijnland op een productieve manier met elkaar in gesprek gegaan over knelpunten en oplossingsrichtingen. De knelpuntenanalyse was stap één in het toekomstbestendig maken van het watersysteem in de Zuidzijderpolder.

Tijdens een bijeenkomst in maart 2019 is stap twee gezet: door met elkaar oplossingsrichtingen voor de geconstateerde knelpunten te verkennen.

Op basis hiervan heeft het projectteam de derde stap gezet, door maatregelen in het watergebiedsplan neer te leggen en het peilbesluit voor Zuidzijderpolder te actualiseren. 

Een peilbesluit is een juridisch document waarin het peil en de peilvakgrenzen van het oppervlaktewater binnen de Zuidzijderpolder worden vastgesteld. Het ontwerp-peilbesluit is op 25 september 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegd en dit duurt t/m 5 november 2019. U kunt binnen deze termijn reageren met uw zienswijze via deze link.

Voortgang

Dit project bevindt zich aan de start van de bestuurlijke fase van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Meer informatie

Heeft u ideeën of vragen over het watergebiedsplan voor de Zuidzijderpolder? Neem dan contact op met Klant Contact Team van Rijnland via telefoonnummer (071) 306 35 35, of mail naar  o.v.v. wgp Zuidzijderpolder.