Zuidzijderpolder te Bodegraven

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem in de Zuidzijderpolder. Maatregelen worden vastgelegd in een watergebiedsplan. Met zo’n watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en om voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsomschrijving

De Zuidzijderpolder kunt u vinden in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

De westkant van de polder bestaat uit het stedelijk gebied van Bodegraven.

De oostzijde van de polder bestaat uit agrarisch grasland.

  • Aan de zuidzijde en gedeeltelijk de westzijde wordt de Zuidzijderpolder begrensd door de A12;
  • Aan de noordelijke kant vormt de Oude Rijn de grens van deze polder;
  • De oostelijke grens van de polder wordt door de Enkele Wiericke gevormd.


Daarnaast is de Zuidzijderpolder belangrijk voor de natuur:

  • Over de gehele lengte van de Zuidzijder polder vanaf de Oude Rijn tot aan de A12 maakt een zone langs de Enkele Wiericke onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN);
  • Ten westen van de N11, vanaf de Hogendoornlaan tot de grens van de polder, ligt een smalle strook die eveneens onderdeel is van het Natuur Netwerk Nederland (NNN).
  • Het gebied tussen de spoorlijn en de Boerderijweg is een belangrijk Weidevogelgebied.

Oriëntatiekaart

Laatste nieuws: inloopavond 4 maart 2019

Tijdens de informatiebijeenkomst van 9 juli 2018 is samen met belanghebbenden het huidige watersysteem in de Zuidzijderpolder in kaart gebracht en zijn knelpunten benoemd. In de tussentijd heeft de projectorganisatie mogelijke oplossingen voor die knelpunten onderzocht.

Op maandag 4 maart 2019 organiseert Rijnland een inloopavond die in het teken staat van oplossingsrichtingen voor de geconstateerde knelpunten.

En daarna? De knelpuntenanalyse was stap één in het toekomstbestendig maken van het watersysteem in de Zuidzijderpolder. Deze inloopavond is stap twee, waarin Rijnland samen met belanghebbenden mogelijke oplossingen verkennen. Tot slot legt het projectteam van Rijnland in stap drie de te nemen maatregelen vast in het watergebiedsplan en wordt het peilbesluit voor de Zuidzijderpolder waar nodig aangepast.

De aankondiging inclusief het programma van de inloopavond op 4 maart 2019 kunt u op deze pagina downloaden.

Voortgang

Dit project bevindt zich in de Planfase van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Meer informatie

Heeft u vragen over dit watergebiedsplan? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail via wgpzuid@rijnland.net.