Zuidzijderpolder te Bodegraven

Het klimaat verandert, en sneller dan we denken. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst droge voeten te behouden, en de waterkwaliteit te verbeteren. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

Ook het watersysteem in de Zuidzijderpolder bij Bodegraven heeft Rijnland kritisch bekeken. Rijnland heeft zich tot doel gesteld dat het watersysteem uiterlijk in 2025 op orde is gebracht is en wordt gehouden, rekening houdend met klimaat­veranderingen. De doelen van een watergebiedsplan omvangen maatregelen met betrekking tot water aan- en afvoer en het hydraulisch systeem, maar ook mogelijke verbeteringen in de waterkwaliteit.

Gebiedsomschrijving

U kunt de Zuidzijderpolder vinden in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De westkant van de polder bestaat uit het stedelijk gebied van Bodegraven en de oostzijde bestaat uit agrarisch grasland. Aan de zuidzijde en gedeeltelijke westzijde wordt de Zuidzijderpolder begrensd door de A12 en aan de noordelijke kant vormt de Oude Rijn de grens van deze polder. Het oosten van de polder wordt door de Enkele Wiericke begrensd.

De Zuidzijderpolder is ook belangrijk voor de natuur. Over de gehele lengte van de polder (vanaf de Oude Rijn tot aan de A12) maakt een zone langs de Enkele Wiericke onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Ten westen van de N11 (vanaf de Hogendoornlaan tot de grens van de polder) ligt een smalle strook die eveneens onderdeel is van het NNN. Het gebied tussen de spoorlijn en de Boerderijweg is een belangrijk Weidevogelgebied.

Oriëntatiekaart

kaart zuidzijderpolder

Voortgang

Het projectteam van Rijnland is op een productieve manier met belanghebbenden in gesprek gegaan over knelpunten en oplossingsrichtingen voor de polder. De knelpuntenanalyse was stap één in het toekomstbestendig maken van het watersysteem in de Zuidzijderpolder. Tijdens een bijeenkomst in maart 2019 is stap twee gezet: door samen met belanghebbenden oplossingsrichtingen voor de geconstateerde knelpunten te verkennen.

De uitkomsten van deze bijeenkomsten heeft het projectteam vertaald naar een maatregelenpakket in het watergebiedsplan. Daarbij moet het peilbesluit voor de Zuidzijderpolder worden geactualiseerd. Dit is de derde stap in het proces.

Een peilbesluit is een juridisch document waarin het peil en de peilvakgrenzen van het oppervlaktewater binnen de Zuidzijderpolder worden vastgesteld. Het ontwerp-peilbesluit is op 25 september 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze periode is nu beëindigd. Wij hebben geen inspraakreacties ontvangen.

Op 29 januari wordt het peilbesluit voor de Zuidzijderpolder definitief vastgesteld door de Verenigde Vergadering (VV) van Rijnland.

Maatregelen

Rijnland heeft besloten om in samenwerking met de omgeving onderstaande maatregelen al verder uit te werken:

Onderhoud landbouwbruggen Boerderijweg

Een drietal te krappe landbouwbruggetjes aan de Boerderijweg beperkte de doorstoom van het water in de hoofdwatergang (de Grote Wetering) en daarmee de afvoerroute naar het gemaal Zuidzijderpolder. Dit kan bij intensieve regenbuien voor peilstijging zorgen en veroorzaakt daarnaast vuilophoping. Door deze bruggetjes aan te pakken verbetert de doorstroom van het water in de Grote Wetering, en daarmee ook de waterkwaliteit. Deze maatregel is inmiddels voltooid.

Percelen toevoegen aan kaart 7

Gedurende een aantal informatieavonden in 2018/2019 zijn we met belanghebbenden in gesprek gegaan over de mogelijkheid om het agrarische gedeelte van de Zuidzijderpolder ten noorden van de spoorlijn van een hoger waterpeil te voorzien en hiervan een apart peilvak te maken.

Dit is niet haalbaar gebleken vanwege de noodzakelijke maatregelen die in deze situatie zouden moeten worden genomen voor de aan- en afvoer van water. De particuliere percelen aan de Zuidzijde vereisen elk een apart waterpeil om schade aan de fundering van de aanwezige gebouwen te voorkomen. Hierdoor zouden de noord/zuid gerichte watergangen (richting het agrarische gedeelte) apart van elkaar van water moeten worden voorzien. Deze situatie is lastig te beheren voor Rijnland.

Daarom heeft Rijnland besloten om de percelen aan de Zuidzijde toe te voegen aan “kaart 7”. Op kaart 7 van Rijnland staan de gebieden waar zogenaamde hoogwatervoorzieningen (oftewel peilafwijkingen met een hoger peil) zonder een vergunning zijn toegestaan. Volgens de bijbehorende beleidsregel (17: Peilafwijking van de keur in 2015) zijn dit gebieden waar sprake is van gronden die hoger liggen dan het aansluitende peilvak. Dit is het geval voor de percelen aan de Zuidzijde vanwege de aanwezige oeverwallen nabij de Oude Rijn.

In de praktijk betekent dit dat er niets verandert aan het huidige waterpeil van de betreffende percelen. Eigenaren blijven hier zelf verantwoordelijk voor indien zij een hoogwatervoorziening hebben.

Voortgang

Dit project bevindt zich aan het eind van de bestuurlijke fase van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Meer informatie

Heeft u ideeën of vragen over het watergebiedsplan voor de Zuidzijderpolder? Neem dan contact op met Klant Contact Team van Rijnland via telefoonnummer (071) 306 35 35, of mail naar  o.v.v. wgp Zuidzijderpolder.