Het waterbeleid

In vogelvlucht

Rijnland zet zich in voor:

 • Een veilig watersysteem met betrouwbare waterkeringen.
 • Het voorkomen van de afwenteling van waterproblemen naar andere watersystemen.
 • Het voorkomen van overlast door water of een tekort aan water, zowel binnen als buiten het stedelijk gebied.
 • Het tegengaan van versnippering van het watersysteem.
 • Het realiseren van een biologisch gezond watersysteem.
 • Het realiseren van een ecologische infrastructuur (onder andere door een natuurvriendelijke inrichting), zowel binnen als buiten het stedelijk gebied.
 • Het benutten van het zelfreinigend vermogen van het watersysteem.
 • Het vasthouden van gebiedseigen water (waterconservering) en het beperken van de inlaat van gebiedsvreemd water.
 • Het benutten en bufferen van schoon water.
 • Het toepassen van het ordeningsprincipe ‘water stroomt van schoon naar vuil': verontreinigende activiteiten moeten benedenstrooms van kwetsbare functies/gebieden worden geplaatst.
 • Het aanpakken van vervuiling bij de bron.
 • Het voorkomen van verspreiding van verontreinigingen.
 • Optimalisatie van beheer en onderhoud, binnen zowel het watersysteem als de afvalwaterketen.