kust met duinen en zee

Nota waterkeringen en Kustnota

Door de bevolkingsgroei, klimaatontwikkeling, zeespiegelstijging en bodemdaling neemt de druk op de schaarse ruimte binnen Rijnland toe. Tegelijkertijd worden waterkeringen steeds meer gebruikt voor andere functies als recreatie, natuur, infrastructuur en wonen.

Om aan al deze facetten het hoofd te kunnen bieden zijn de Kustnota en Nota Waterkeringen opgesteld. De Kustnota gaat specifiek over de duinkust, de Nota Waterkeringen is opgesteld voor de overige waterkeringen (primaire en regionale keringen). De Nota's bestaan uit twee delen. In deel I staan de visie en doelstellingen op het waterkeringsbeheer. In deel II staan de beleidsregels. De delen II van de Kustnota en de nota Waterkeringen zijn sinds 1 juli 2015 vervangen door de uitvoeringsregels die u vindt op de pagina Keur en uitvoeringsregels.

De nota's zijn zowel bedoeld voor intern als voor extern gebruik. De nota's hebben in de eerste plaats dan ook een sturende werking: de nota's leggen met het oog op handhaving en vergunningverlening eenduidig en duidelijk vast wat wanneer wel en niet mag en waarom. In de tweede plaats bieden de nota's, aan Rijnland zelf, maar ook aan provincies, particulieren en ontwikkelende partijen inzicht in het beleid van Rijnland op het gebied van primaire en regionale keringen.

Voor meer informatie en vragen over het waterkeringenbeleid kunt u contact opnemen met afdeling Beleid en planontwikkeling, team Integraal Wateradvies, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net