afsluitbare fietsbrug Hillegom

Onderhoud water

Voor goed waterbeheer is het belangrijk dat alle sloten, vaarten en kanalen (ook wel watergangen genoemd) goed worden onderhouden. Ze worden namelijk gebruikt voor de afvoer van water (in perioden met veel regen) en voor de aanvoer ervan (in droge tijden).

Schouw

Ieder jaar controleren we of de watergangen en hun oevers goed zijn onderhouden. Die controle noemen we de schouw.

Als we niets doen...

Ingetrapte oevers, teveel waterplanten, ingevallen blad en overhangende begroeiing... Als we watergangen niet onderhouden, slibben ze uiteindelijk dicht. Naast problemen met het watersysteem geeft dat ook andere problemen. Zo zijn ondiepe sloten slecht voor het waterleven. De temperatuur wisselt daar snel en vooral in de zomer kan dit leiden tot zuurstofarm water, met stank en vissterfte tot gevolg.

Wie is verantwoordelijk?

Voor elke watergang staat in de legger oppervlaktewateren precies omschreven wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Ook staat daar wat de onderhoudsplicht precies inhoud. De onderhoudsplichtige is zowel verantwoordelijk voor het buitengewoon onderhoud als voor het 'gewone' onderhoud. De basis voor de legger oppervlaktewateren is de keur van Rijnland. Klik rechts op deze pagina op de leggers of de keur voor meer informatie.

Primaire en overige watergangen

Rijnland kent twee categorieën watergangen: primaire en overige. De primaire watergangen zijn de hoofdverbindingen in het watersysteem. De overige watergangen hebben voornamelijk lokaal een bergende en transport functie.

Rijnland is verantwoordelijk

In de meeste gevallen zijn wij zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de primaire watergangen. We houden rekening met de Flora- en faunawet en de bijhorende gedragscode die voor alle waterschappen geldt. De eigenaren van de percelen langs deze watergangen zijn wel verantwoordelijk voor het onderhouden van de oevers en hebben een ontvangstplicht voor het slootvuil (onder andere overtollige waterplanten, takken en baggerspecie). Klik rechts op deze pagina op Flora- en faunawet voor meer informatie over dit onderwerp.

U bent verantwoordelijk

Voor de overige watergangen geldt dat in stedelijk (bebouwd) gebied de kadastrale eigenaren de onderhoudsplichtigen van deze watergangen zijn. In het landelijk gebied zijn dat de eigenaren van de aan het water grenzende percelen, de zogenaamde aangelanden.

Soorten onderhoud

Er zijn twee soorten onderhoud: buitengewoon en gewoon.

Buitengewoon onderhoud

Het buitengewoon onderhoud is het op -de voorgeschreven- diepte en breedte houden van de watergang door te baggeren. De voorgeschreven afmetingen staan in de Legger Oppervlaktewateren.

Gewoon onderhoud

Hieronder valt:

  • het verwijderen van (overtollige) waterplanten;
  • het verwijderen van drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren, overhangende takken, gezonken voorwerpen en overige zaken die de aan- en afvoer en berging van water hinderen;
  • het schoonhouden van duikers, waterdoorgangen onder wegen of andere constructies die bedoeld zijn om wateren met elkaar te verbinden;
  • het ophalen van ingetrapte en/of ingezakte oevers.

Wilt u meer weten over het onderhoud, download dan rechts op deze pagina de folder Onderhoud aan en schouw van watergangen of kijk, voor uitgebreidere informatie, op de pagina Onderhoudseisen watergangen.

Ontvangstplicht

Het slootvuil (bijvoorbeeld overtollige waterplanten, takken en baggerspecie) dat tijdens regulier onderhoud uit de primaire watergangen wordt gehaald, wordt op de oever gelegd. De eigenaar van deze oever is verplicht dit vuil te ontvangen. Sinds de ingang van de nieuwe Waterwet, in 2009, passen we deze regel consequenter toe.

Meer informatie?

Meer weten over het onderhoud van de watergangen? Download rechts op deze pagina de folder Onderhoud aan en schouw van de watergangen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de schouwcoördinatie van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving via telefoonnummer (071) 306 35 35 of via info@rijnland.net.