zwanen in het water

Zo min mogelijk verstoring van flora en fauna

Met droge voeten als een van onze hoofdtaken, kunnen wij nooit helemaal voorkomen dat er verstoring optreedt aan de flora en fauna in en om het water. Wij doen er alles aan de inbreuk tot een minimum te beperken. Daarbij houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en hanteren een speciale gedragscode.

Wet Natuurbescherming

In de Wet Natuurbescherming staat een speciaal onderdeel over soortbescherming. Deze ziet toe op duurzame instandhouding van dier- en plantsoorten in Nederland. Het uitgangspunt: in de buurt van alle in het wild levende planten en dieren gaan we natuurvriendelijk te werk. En werkzaamheden die het voortbestaan van beschermde planten en diersoorten in gevaar kunnen brengen, zijn verboden.

Vrijstelling

Om werkzaamheden toch uit te kunnen voeren, moet doorgaans een ontheffing worden aangevraagd. In bepaalde gevallen betreft het een uitzondering en geldt een vrijstelling. Het gaat dan om handelingen die een wettelijk belang vertegenwoordigen. Zoals bijvoorbeeld de openbare veiligheid of het voorkomen van schade aan watergangen. Er hoeft dan geen ontheffing te worden aangevraagd. Dat is het geval als waterschappen het gebruikelijke beheer en onderhoud plegen aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen en waterstaatswerken. Dit moeten wij dan wel doen volgens een door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde gedragscode. Rijnland werkt daarom met de gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen.

Gedragscode

Onze uitgangspunten volgens de gedragscode zijn:

  • zo veel mogelijk in de eerste voorkeursperiode (15 juli tot 1 november) onderhoud plegen;
  • met een zo laag mogelijke frequentie de watergangen onderhouden;
  • zo laat mogelijk in het jaar beginnen met onderhoud plegen;
  • een zo groot mogelijk deel van de oevers en de waterbodem sparen, door een zo klein mogelijk deel van de wateren te onderhouden. We beperken ons tot dat deel dat echt noodzakelijk is voor de aan- en afvoer van water.

Verdere informatie over deze wet staat in de brochure 'Buiten aan het werk?'.