KRW Synergie: een plus op de klus!

In geselecteerde plassen en meren verbeteren we de waterkwaliteit en ecologie. We doen dat om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Als er initiatieven (van derden) zijn om in niet-geselecteerde wateren de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren, staan we daar positief tegenover. KRW Synergie noemen we dat.

Samen werken aan waterkwaliteit

Naast de waterlichamen (plassen en meren) die in de eerste KRW-fase zijn opgepakt en in de tweede fase worden opgepakt, zijn er nog meer waterlichamen. Dit zijn de waterlichamen die (indien nodig) in de derde KRW-fase aangepakt worden. We noemen dat de niet-geprioriteerde waterlichamen. Naast de niet-geprioriteerde waterlichamen heeft Rijnland zoekgebieden gedefinieerd die voor de KRW-waterlichamen van belang zijn als toevoergebieden.

Mochten er echter tijdens de tweede KRW-fase kansen in de niet-geprioriteerde wateren of zoekgebieden ontstaan door activiteiten van gebiedspartijen (zie onderstaand figuur 1), dan doet Rijnland graag mee om een plus op zo’n klus te zetten en de KRW-doelen een stapje dichterbij te brengen. Deze aanpak heet het KRW Synergie.

krw synergie.png

Wat is KRW Synergie?

KRW Synergie is de mogelijkheid om door ‘mee te koppelen’ met bestaande ontwikkelingen/projecten in de niet-geprioriteerde gebieden, toch de waterkwaliteit te verbeteren. Door een ‘plus op de klus’ te zetten kan bij een project van derden of van Rijnland de waterkwaliteit verbeterd worden. KRW Synergie gaat feitelijk over het zien en het verzilveren van ‘kansen’, en gaat dus alleen over concrete projecten waar iets ‘extra’s’ gedaan kan worden.

Wat doen we al? Polder Bloemendaal

De gemeente Waddinxveen heeft samen met gebiedspartijen, waaronder Rijnland, een polderplan opgesteld om polder Bloemendaal te ontwikkelen op het gebied van recreatie, natuur en landschap en water en bodem. Een belangrijk speerpunt van dit polderplan is het verbeteren van de waterkwaliteit. De waterkwaliteit in de polder voldoet niet aan de gestelde eisen van de Kaderrichtlijn Water. Een belangrijke oorzaak hiervan is de geringe waterdiepte en de hoeveelheid aanwezige bagger. Rijnland stimuleert als onderdeel van het KRW Synergie meekoppelproject particulieren in het baggeren van de overige watergangen. Het gaat om circa 90 hectare met een totale lengte watergang van 150 km. Hierdoor kan de kwaliteit van de polder verbeterd en behouden worden.

Locatie polder bloemendaal.png

Locatie Polder Bloemendaal

Ziet u een kans?

Het zien en het verzilveren van kansen doen we samen, in goed overleg. Vanuit Rijnland onderhouden relatiemanagers en omgevingsmanagers contacten en zijn het eerste aanspreekpunt. Daarnaast is er ook een e-mailadres waar u met vragen of ideeën terecht kunt namelijk krwsynergie@rijnland.net.