kust met duinen en zee

Nota waterkeringen en Kustnota

Door de bevolkingsgroei, klimaatontwikkeling, zeespiegelstijging en bodemdaling neemt de druk op de schaarse ruimte binnen Rijnland toe. Tegelijkertijd worden waterkeringen steeds meer gebruikt voor andere functies als recreatie, natuur, infrastructuur en wonen.

Om aan al deze facetten het hoofd te kunnen bieden, zijn de Kustnota en Nota Waterkeringen opgesteld. De Kustnota gaat specifiek over de duinkust, de Nota Waterkeringen is opgesteld voor de overige waterkeringen (primaire en regionale keringen). Voor de kust is in november 2021 nieuw beleid vastgesteld; dit kunt u vinden onderaan deze pagina. De Nota Waterkeringen wordt in 2022 herzien; de huidige nota vindt u ook onderaan deze pagina.

De nota's zijn zowel bedoeld voor intern als voor extern gebruik. De nota's hebben in de eerste plaats dan ook een sturende werking: de nota's leggen met het oog op handhaving en vergunningverlening eenduidig en duidelijk vast wat wanneer wel en niet mag en waarom. In de tweede plaats bieden de nota's, aan Rijnland zelf, maar ook aan provincies, particulieren en ontwikkelende partijen inzicht in het beleid van Rijnland op het gebied van primaire en regionale keringen.

Voor meer informatie en vragen over het waterkeringenbeleid kunt u contact opnemen met afdeling Beleid en planontwikkeling, team Waterveiligheid & waterkwantiteit, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net.