Recht van opstal

Recht van opstal werd in het verleden uitgegeven voor een periode van 30 of 50 jaar. Nadat Rijnland in 2007 zijn beleid heeft gewijzigd, is het mogelijk om over een eeuwigdurend recht van opstal te beschikken. Wanneer uw huidige recht van opstal afloopt, ontvangt u een aanbod voor het vestigen van een nieuw recht van opstal. Dit recht is dan direct eeuwigdurend. Maar u kunt ook eerder over een eeuwigdurend recht van opstal beschikken. Dit kan nodig zijn wanneer u de woning wilt gaan verkopen.

Eeuwigdurend recht van opstal

Het nieuwe beleid geldt voor alle opstalovereenkomsten die aflopen. De periode van 30 of 50 is voorbij. Dan geven wij het recht van opstal opnieuw uit. Hiervoor geldt dan het nieuwe beleid: nieuwe retributie, nieuwe voorwaarden, eeuwigdurend en herziening van de retributie iedere 5 jaar. Ook kunnen toegroeitermijn van toepassing zijn. Met een eeuwigdurend recht van opstal is het bijvoorbeeld makkelijker uw woning te verkopen. Hypotheekverstrekkers willen graag dat de resterende looptijd van het recht van opstal langer is dan 30 jaar. Bij een heruitgifte volgens het nieuwe beleid is dat dus altijd het geval.

Tussentijds beëindigen van opstal recht met vaste looptijd

U heeft een contract voor een vaste periode van 30 of 50 jaar en het recht loopt nog slechts enkele jaren, dan kan de bank eisen dat u een nieuw recht van opstal aanvraagt. Dit noemen wij een ontbinding en heruitgifte. Het oude nog lopende recht van opstal ontbinden wij en wij geven een nieuw, eeuwigdurend, recht van opstal uit. Het voordeel is dat u direct beschikt over een eeuwigdurend recht van opstal. Ook krijgt u nieuwe voorwaarden, een nieuwe retributie en herzien wij de retributie iedere 5 jaar. Ook kunnen toegroeitermijn van toepassing zijn. Wij hebben dus twee soorten contracten: oude contracten voor bepaalde termijn en contracten die volgens het nieuwe beleid zijn uitgegeven, onder andere eeuwigdurend.

Voorbeeld

Uw huidige recht van opstal loopt tot 1 januari 2030 en u vraagt nu een ontbinding en heruitgifte aan. Het nieuwe recht gaat per heden in en u ontvangt de nieuwe retributie inclusief de nieuwe manier waarop de herziening plaats vindt.

U kunt via het formulier een ontbinding en heruitgifte aanvragen. 

Eigenaar worden van het perceel 

Het is ook mogelijk om het gehele perceel waar het recht van opstal op is gevestigd, te kopen. Dit heet aankoop bloot-eigendom. U wordt dan volledig eigenaar van het perceel en betaalt géén jaarlijkse vergoeding meer aan Rijnland voor het recht van opstal. Ook bij verkoop van de woning zal het feit dat u eigenaar bent van het perceel, een voordeel kunnen zijn. Deze aanbieding doen wij op basis van kosten koper. 

Economische waarde en WOZ-waarde

Bij het afgeven van de offerte maken wij bij de berekening onder andere gebruik van de economische waarde van het perceel. Deze waarde vragen wij op bij de taxateur van de gemeente. De economische waarde van een perceel is de waarde die de taxateur toekent aan het gehele perceel. In veel gevallen is deze waarde gelijk aan de WOZ-waarde. Er zijn ook percelen waar de WOZ-waarde alleen het bebouwde deel betreft. De economische waarde is dan de WOZ-waarde plus de waarde voor het onbebouwde deel. Omdat er in het lopende jaar nog wijzigingen (bijvoorbeeld naar aanleiding van een bezwaarschrift) plaats kunnen vinden, hanteren wij de economische waarde van het voorgaande jaar. Dus vraagt u in 2018 een offerte aan, dan hanteren wij de economische waarde van 2017.

Belasting versus koop

De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor het heffen van Onroerende zaak belasting (OZB). Een deel van het perceel kan vrijgesteld zijn van belasting omdat het perceel op een waterkering (dijk) ligt. Dat verklaart het verschil tussen de economische waarde en de WOZ-waarde.

Als u het bloot-eigendom wilt kopen, koopt u het gehele perceel dus ook de vrijgestelde grond. Dan gebruiken wij de economische waarde en deze is hetzij gelijk aan de WOZ-waarde, hetzij gelijk aan de WOZ-waarde + waarde van vrijgestelde grond. Zoals gezegd, wij vragen deze waarde op bij de taxateur.

Bedrijven

Percelen met niet-woon functies (bedrijven) laten wij taxeren aan de hand van referentie-objecten. Voor deze percelen hanteren we verder dezelfde werkwijze als voor woonbebouwing. 

Offerte

Wilt u weten wat de koop van het bloot-eigendom u zal kosten? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. In verband met de drukte van het einde van het jaar, zullen wij alle aanvragen die binnenkomen na 1 december, pas in januari in behandeling nemen. Iedere offerte is drie maanden geldig.

Administratiekosten

Vanaf 1 januari 2019 brengen wij administratiekosten in rekening voor wijzigingen van een overeenkomst en bij verkoop.