kajak op het water

Recreatie rondom Water

Oppervlaktewateren en waterkeringen worden vaak gebruikt voor recreatie. We geven ruimte aan dit recreatieve medegebruik, mits dit past binnen de taakuitvoering van het waterschap.

De behoefte aan recreatie wordt steeds groter. Rijnland staat hier positief tegenover. Immers, door bij te dragen aan recreatie op en rond het water wordt ons waterschap zichtbaar voor de samenleving. Ook biedt dit kansen de beleving van water te vergroten.

We kunnen recreatie op allerlei manieren stimuleren. Bijvoorbeeld door dijken onderdeel te laten zijn van wandel- of fietsroutenetwerken, door ruimte te geven aan vaarroutes of door informatieborden en bankjes te plaatsen. We doen dit in samenspraak met andere overheden en belangenorganisaties die vaak ook medefinancier zijn, bijvoorbeeld gemeentes, waterverenigingen.

We maken een goede afweging waar aanvullende recreatie mogelijk is en zorgen er zo voor dat het toenemend gebruik van het water onze waterkwaliteitsdoelen niet in de weg staat. We benutten onze contacten ook om het gesprek te voeren over vermindering van watervervuiling (toiletlozingen, plastic).

Regeling voor Recreatie rondom Water

Binnen Rijnland wordt steeds vaker actief vormgegeven aan het meekoppelen van recreatiekansen. Bij Recreatie rondom Water, voorheen recreatief medegebruik, gaat het over de beleving van water. Denk daarbij aan varen, zwemmen, duiken, fietsen, wandelen, vissen of schaatsen. Maar ook aan de historische bouwwerken die Rijnland beheert, zoals sluizen, gemalen en molens. En ook landschapselementen als sloten, slootpatronen, grenspalen, kades en dijken dragen bij aan de beleving rondom water.

Rijnland heeft een regeling ‘Recreatie rondom Water’, waarmee een financiële bijdrage kan worden aangevraagd voor recreatiekansen. In de aanvraag moet antwoord gegeven worden op de volgende vragen:

 • Wat is het idee?
 • In welke mate heeft dit betrekking op waterbewustzijn?
 • Welke organisaties of partijen zijn medefinancier?
 • Wat kost het en welk bedrag is gewenst van het hoogheemraadschap?
 • Zijn de spelregels en voorwaarden van Recreatie rondom Water bekend bij de aanvrager?

Spelregels en voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage moeten de spelregels en voorwaarden, zoals hieronder beschreven, zoveel als mogelijk in acht worden genomen.

 • Eventuele aan te leggen werken dienen te voldoen aan de eisen vanuit de geldende wetgeving.
 • Het past binnen het watersysteem, zowel kwantitatief, kwalitatief als beheer- en onderhoudstechnisch.
 • Het brengt geen risico voor de volksgezondheid met zich mee.
 • Er is draagvlak uit de omgeving en bij andere overheden.
 • Het draagt bij aan de beleving van water.
 • Bij communicatie over het project, wordt de financiële bijdrage van Rijnland genoemd.
 • Een aanvraag voor financiering kan minimaal 2.000 euro en maximaal 20.000 euro zijn. Aanvragen boven de 10.000 euro moeten voor 50% gecofinancierd worden.
 • Het beheer, onderhoud en de aansprakelijkheid worden vooraf georganiseerd en belegd bij een andere partij dan het hoogheemraadschap. Dit wordt voor de aanleg vastgelegd.
 • De aanvrager kent de spelregels en voorwaarden en is verantwoordelijk voor het nakomen ervan.

Dien hier je aanvraag in per mail:

Toekenning

De werkgroep Recreatie rondom Water adviseert over een toekenning. De accounthouder recreatie besluit over een toekenning.