Subsidies van provincies en Europese Unie voor verbeteren biodiversiteit

De provincies Zuid Holland en Noord Holland en de Europese Unie hebben een aantal subsidieregelingen voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit. Het subsidiebeleid van subsidieverstrekkers verandert en daarom is de vindplaats van de informatie opgenomen zodat gemakkelijk de actuele status achterhaald kan worden.

Provincie Zuid Holland

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zuid-Holland

Agrariërs kunnen subsidie aanvragen voor:

 • omzetting van landbouwgrond naar natuur (functieverandering);
 • herstel en behoud van bestaande natuur en landschap (investeringssubsidie);
 • kwaliteitsverbetering van bestaande natuur (investeringssubsidie).

Lees meer informatie op de website van de Provincie Zuid Holland.

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland

De subsidieregeling kent deze onderdelen:

 1. Ganzenrustgebieden;
 2. Agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw (verbeteren verkaveling);
 3. Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden;
 4. Groenparticipatie;
 5. Betrokkenheid Groen en Natuur;
 6. Verwerving en inrichting ecologische verbindingen;
 7. Subsidie ingevolge artikel 10 Natuurbeschermingswet 1998;
 8. Innovatieve pilots Groene Cirkels;
 9. Boerenlandpaden;
 10. Stimulering maatschappelijke initiatieven op Duurzame Landbouw (subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen in de provincie Zuid-Holland);
 11. Kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk.

Per jaar wordt bekend gemaakt voor welke onderdelen subsidie kan worden aangevraagd en in welke periode.

Voor onderdeel 3 kan subsidie worden gegeven voor maatregelen voor het versterken en beschermen van populaties van bedreigde dier- of plantensoorten of voor het verhogen van de natuurwaarden in Zuid-Holland. De activiteit moet bijdragen aan het behoud van bijzondere planten- en diersoorten en verbetering van de natuurwaarden in Zuid-Holland. De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd kan een uitvoeringsproject of een studie zijn. In 2022 stelt de provincie Zuid-Holland 200.000 euro beschikbaar in het kader van natuur in de Stad. Denk aan kruidenrijke bermen, groene daken en mussen- of vleermuiskasten.

Voor onderdeel 6 geldt: Subsidie kan worden gegeven voor ecologische verbindingen die behoren tot prioriteit 1 of prioriteit 2 zoals dat staat in de ‘(Herziene) Nota Ecologische Verbindingen in de provincie Zuid-Holland’ (2017). Dat is voor:

 • de verwerving van terreinen, of
 • de inrichting van terreinen.

Subsidie wordt verstrekt aan degene die duurzaam natuurbeheer verricht of voldoende aannemelijk maakt dat hij duurzaam natuurbeheer kan en zal verrichten overeenkomstig het natuurbeheertype waarvoor de verwerving van het terrein is bedoeld. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de ecologische verbindingen worden ingericht voor het natuurtype zoals aangegeven in het natuurbeheerplan en of de (Herziene) Nota Ecologische Verbindingen in de provincie Zuid-Holland (2017).

Lees meer op de website van de provincie Zuid-Holland.

Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland

De provincie streeft met haar bedrijventerreinenbeleid naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Het zuinig omgaan met energie en het opwekken van eigen duurzame energie draagt in grote mate bij aan de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Naast het subsidiëren van energiemaatregelen wordt ook breder ingezet  op duurzaamheid. Het gaat dan om maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie en ten behoeve van de vergroting van de biodiversiteit. Een groene inrichting van een bedrijventerrein draagt niet alleen bij aan de biodiversiteit, natuur en de bestendigheid tegen wateroverlast, maar ook aan de gezondheid van de werknemers op de terreinen.

Voorwaarde voor een subsidieaanvraag is dat minimaal 3 ondernemers op een terrein willen samenwerken aan een verduurzamingsproject klimaatadaptatie of biodiversiteit, en daarin willen investeren. Indien een gemeente subsidie aanvraagt, vervalt deze vereiste. Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet geeft de provincie 40% subsidie op de investering met een minimum van €10.000 en een maximum van €100.000. De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 

Op de website van de provincie Zuid-Holland is meer informatie te vinden.

Provincie Noord Holland

Subsidieregeling Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland

Doel van deze subsidie is het verbeteren van de waterkwaliteit en het verminderen van de kwetsbaarheid van agrarische bedrijven voor langdurige periode van droogte of regenval.  Agrarische verenigingen, belangenverenigingen van agrariërs en aan belangenverenigingen gelieerde rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen voor:

 • voorlichting aan agrariërs;
 • kennisdeling en kennisontwikkeling met agrariërs;
 • gebiedsprocessen met agrariërs;

De activiteiten moeten bijdragen aan het verbeteren van water- en bodemkwaliteit, of het tegengaan van verdroging, verzilting en wateroverlast op agrarisch grondgebied

Op deze website van de provincie Noord-Holland is meer informatie te vinden.

Subsidieregeling Groen Noord-Holland

De Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013 bestaat uit drie onderdelen:

 • Weidevogelbiotopen
 • Uitbreiding wandelnetwerk Noord-Holland
 • Toeristische overstappunten (TOP’s)

Bij het onderdeel Weidevogelbiotopen geeft de provincie subsidie voor:

 • Hogere waterpeilen of substantiële vernatting,
 • Het verwijderen van bomen en struiken.

Deze activiteiten moeten leiden tot het verbeteren van het weidevogelbiotoop.

Lees meer op de website van de provincie Noord-Holland over vogelbiotopen.

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Holland

Met deze subsidieregeling stimuleert de provincie Noord-Holland het omzetten van landbouwgrond in natuurgrond om waardevolle natuur- en cultuurlandschappen te behouden en verder te ontwikkelen. De provincie geeft subsidie voor twee onderdelen:

 1. Functieverandering: compensatie voor de waardedaling aan grondeigenaren als de functie landbouwgrond definitief wordt omgezet in natuurgrond.
 2. Investering: Voor de volgende extra inrichtingsmaatregelen (vaak na functieverandering) om de gewenste natuur te kunnen krijgen op percelen waar u zeggenschap over heeft:
  • Het realiseren van natuur op voormalig landbouwgrond;
  • Het verhogen van de natuurkwaliteit op een bestaand natuurterrein;
  • Het omzetten naar een ander natuurbeheertype voor het natuurterrein, zoals aangegeven in de ambitiekaart.

Op de website van provincie Noord-Holland is meer informatie te vinden over de kwaliteitsimpuls.

HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie ondersteuning toekomstbestendige werklocaties Noord-Holland

Subsidie kan worden verstrekt aan gemeenten en ondernemingen voor de volgende activiteiten:

 • het inrichten van een organisatie voor beheer van een bedrijventerrein;
 • het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen op een bedrijventerrein;
 • het opstellen van regionale en lokale visies voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties.

Voor de eerste twee activiteiten bedraagt het subsidiepercentage maximaal 50% en de maximale subsidie 25.000 euro. Voor de derde activiteit bedraagt het subsidiepercentage maximaal 50% en de maximale subsidie 10.000 euro. Subsidie wordt verstrekt voor de kosten van inhuur van externe expertise. Onder duurzame maatregelen wordt verstaan: het realiseren van voorzieningen op de gebieden energie, water, waterberging, grondstoffen, afval, nutsvoorzieningen, gebouwen, verkeer en vervoer die leiden tot een lagere milieubelasting en/of efficiënter ruimtegebruik, de herbruikbaarheid van grondstoffen, het vergroten van de biodiversiteit of het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven bij de uitwisseling van energie, grondstoffen of bijproducten.

Op de website van de provincie Noord-Holland is meer informatie te vinden:

HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie ondersteuning toekomstbestendige winkelgebieden Noord-Holland

De provincie geeft subsidie voor het toekomstbestendig maken van een winkelgebied in Noord-Holland door middel van onderzoek of procesondersteuning dat zich richt op een van de volgende onderwerpen of een combinatie hiervan:

 • Het terugdringen van leegstand of bevorderen van transformatie.
 • Het opzetten of verbeteren van een ondernemerscollectief of het verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers.
 • Het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen.
 • Uitvoeren van onderzoek om de toekomstbestendigheid van het winkelgebied ten aanzien van de dienstenrichtlijn te bevorderen.
 • Het bevorderen van transformatie van een solitaire vestiging.

De subsidie bedraagt 50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 25.000,-. Subsidie wordt verstrekt voor de kosten van inhuur van expertise voor die noodzakelijk zijn voor onderzoek en procesondersteuning. In deze regeling is de definitie van verduurzaming opgenomen. Deze is als volgt toegelicht: verduurzaming: het realiseren van voorzieningen op de gebieden energie, grondstoffen, afval, nutsvoorzieningen, gebouwen, verkeer en logistiek die leiden tot een lagere milieubelasting, de herbruikbaarheid van grondstoffen of het stimuleren van samenwerking tussen winkels op de genoemde gebieden.

Op deze website is meer informatie te vinden over subsidie voor toekomstige winkelgebieden.

Europese Unie

Plattelands Ontwikkelings Programma (POP-3)

POP-3 stimuleert innovatieve en milieuvriendelijke landbouw, die tegelijk concurrerend is. Het betreffen weliswaar Europese middelen, maar deze worden via nationale programma’s weggezet. In Nederland voeren de provincies het programma uit.

Het programma kent verschillende onderdelen. Een van de onderdelen is het onderdeel Niet Productieve Maatregelen Water (NPI Water). Met deze maatregel kan subsidie worden verleend voor niet-productieve investeringen in de (her)inrichting of transformatie van watersystemen om bij te dragen aan de water- en klimaatdoelen. Een niet-productieve investering is een investering die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van het landbouw- of bosbouwbedrijf tot gevolg heeft.

Doelgroep van deze maatregel zijn landbouwers, andere grondeigenaren en grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van voorgenoemde partijen.

Collectieven hebben ook subsidie toegezegd gekregen uit de maatregel NPI Water. Zo voert de coöperatie De Groene Klaver het subsidieproject Bewust Boeren Rijnland uit. Agrariërs kunnen bij het collectief onder andere subsidie aanvragen voor de materiaalkosten in het kader van het terugdringen van uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat (chemische kwaliteit) van erven, maar vooral het verbeteren van het ecologisch functioneren van sloten (biologische waterkwaliteit en slootkanten) door de melkveehouderij.

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) een belangrijk onderdeel van POP3 in de transitieperiode. Op dit moment werken provincies in overleg met LNV, RVO en Boerennatuur aan de verlenging van de beheercontracten voor de periode 2020 tot en met 2025. Provincies zullen in de IPO lijn afspraken maken over de provinciale verdeling van het EU budget in samenhang met deze verlenging. Binnen deze maatregel vallen ook de Blauwe Diensten, waarvoor de waterschappen cofinanciering leveren.

Op deze websites is meer informatie te vinden:

LIFE

LIFE bestaat sinds 1992 en is een Europese subsidieprogramma gericht op milieu- en klimaatprojecten. Met LIFE kan subsidie worden aangevraagd voor projecten die passen in het Europese beleid voor een van de volgende onderwerpen:

 • natuur
 • milieu
 • klimaat
 • circulaire economie

Het project moet het Europese beleid verder ontwikkelen of in de praktijk brengen, met een duidelijke onderbouwing van de impact. LIFE draagt bij aan het realiseren van Europese milieu- en klimaat beleid, zoals de Europese Green Deal. Er kan veel onder LIFE. Zo kan een LIFE project bijdragen aan het verminderen van geluidsoverlast. Het efficiënter gebruikmaken van grondstoffen of het bevorderen van de biodiversiteit. Bij LIFE gaat het om grote projecten die een voorbeeld zijn voor andere projecten in Europa.

Op deze websites is meer informatie te vinden: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/life