Start en einde van uw werk

U gaat beginnen met uw werkzaamheden. Lees meer over het melden van start en einde werkzaamheden en het betalen van verontreinigingsheffing. Lees ook hoe wij controleren of u aan de regels voldoet.

Melden start en einde werkzaamheden

Meld digitaal:

Verontreinigingsheffing lozen afvalwater

Voor het lozen van afvalwater in het oppervlaktewater betaalt u waterschapsbelasting. Dit is de verontreinigingsheffing. De hoogte van de heffing is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid en de soort stoffen die u per jaar loost. Voor een lozing in de gemeentelijke riolering betaalt u ook heffing. Dit heet dan zuiveringsheffing.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) doet voor Rijnland de invordering van de waterschapsbelasting. U ontvangt de aanslag voor verontreinigingsheffing daarom niet meer rechtstreeks van Rijnland, maar van de BSGR. Lees meer op onze pagina over Waterschapsbelastingen.

Voor grondwater geeft u bij de jaaropgave op hoeveel grondwater u onttrekt. Deze gegevens kunt u gebruiken voor het vaststellen van de te betalen heffing.

Controle Rijnland

Uw werkzaamheden zijn opgenomen in het controleprogramma van onze afdeling Vergunningverlening & Handhaving. Dit betekent dat er tijdens het werk kan worden gecontroleerd. We controleren of u voldoet aan de geldende regels en voorschriften. Door toezicht te houden en handhavend op te treden bevordert Rijnland de naleving van de regels. Zo zorgen we voor veilige dijken en het voldoende en schoon water.

Opsporen van illegale situaties

Naast het toezicht worden ook opsporingsactiviteiten uitgevoerd. Dit doen we om illegale situaties tegen te gaan. We werken hierbij steeds meer samen met andere instanties zoals gemeenten en politie. 

Nota naleving

In de nota naleving geeft Rijnland aan op welke wijze we burgers en bedrijven stimuleren om zich aan de wet- en regelgeving houden. Belangrijke punten hierbij zijn:

  • Hoeveel toezicht wordt er gehouden?
  • Welke sancties worden toegepast na het constateren van een overtreding.