woonbootbewoners

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Wij beoordelen eerst of uw aanvraag volledig is. Een vergunning of maatwerk verlenen we meestal via de korte procedure van 8 weken. Soms betaalt u legeskosten.

Beoordeling van uw aanvraag

Wij beoordelen of uw aanvraag voldoende gegevens bevat om de vergunning of het maatwerk te kunnen verlenen. Zijn de gegevens onduidelijk of niet compleet dan vragen wij u om aanvullende gegevens. Een volledige aanvraag toetsen wij aan wettelijke regels. Zo bepalen wij of de vergunning of het maatwerk kan worden verleend. En onder welke voorwaarden. 

Procedure

Een vergunning of maatwerk wordt meestal verleend volgens de ‘korte procedure' van 8 weken. In enkele gevallen wordt de 'uitgebreide procedure' van 6 maanden gevolgd. U krijgt van ons bericht over de procedure die wij voor uw aanvraag volgen. Wij volgen hierbij de richtlijnen uit de Omgevingswet.

Korte procedure van 8 weken

Bij een korte procedure heeft u binnen 8 weken uw vergunning of maatwerk in huis. U kunt dan beginnen met de werkzaamheden. Tegelijkertijd start ook de ter inzagetermijn en kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij Rijnland. Als dat gebeurt stopt u met de uitvoering van de werkzaamheden. Bezwaren worden behandeld door de bezwarencommissie van Rijnland. De vergunning of het maatwerk met bezwarenbehandeling wordt opnieuw aan u toegestuurd en gepubliceerd in een huis aan huisblad. Dan volgt de mogelijkheid voor beroep voor belanghebbenden.

In een enkel geval kan uw aanvraag niet binnen 8 weken behandeld worden. In dat geval verlengen wij de proceduretermijn met 8 weken. U krijgt dan bericht van ons.

Officiële wettekst: Algemene wet bestuursrecht artikel 4.14 lid 3.

Uitgebreide procedure van 6 maanden

Bij een uitgebreide procedure heeft u binnen 6 maanden uw vergunning in huis. In de eerste 3 maanden ontvangt u de ontwerp-vergunning. Deze ontwerp-vergunning ligt 6 weken voor iedereen ter inzage. Tijdens de ter inzagetermijn kunnen belanghebbenden hun zienswijzen indienen bij Rijnland. De vergunning wordt definitief gemaakt als de inzagetermijn is afgelopen en eventuele zienswijzen zijn behandeld. De vergunning passen we eventueel aan op de ingediende zienswijzen.

De definitieve vergunning sturen wij naar u toe. Deze vergunning ligt opnieuw gedurende 6 weken ter inzage. In die tijd kunnen belanghebbenden tegen de vergunning in beroep gaan bij de rechtbank in Den Haag. Gaat er niemand in beroep dan is de vergunning definitief. Zodra alles is afgerond kunt u met de vergunning aan de slag.

Officiële wettekst: Algemene wet bestuursrecht hoofdstuk 3 (afdeling 3.4).

Weigeringsbesluit

Als wij de vergunning of het maatwerk niet kunnen verlenen, dan ontvangt u van ons een weigeringbesluit. Voor dit weigeringbesluit wordt de korte of de lange procedure gevolgd. U kunt gebruik maken van de mogelijkheden voor zienswijzen, bezwaren en beroep die hierboven genoemd zijn.

Legeskosten

Soms moet u legeskosten betalen voor het verlenen van een watervergunning. De hoogte van de leges hangt af van het soort werk wat u wenst uit te voeren. U ontvangt van ons een bericht over de hoogte van de legeskosten. Daarna krijgt u een aparte aanslag voor dat bedrag. Meer informatie over leges vindt u in de legesverordening (download deze onderaan de pagina). Voor het verlenen van een watervergunning voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater hoeft u geen legeskosten te betalen.

Zuiveringsheffing lozen afvalwater

Voor elke lozing van afvalwater betaalt u zuiveringsheffing. Meer informatie over zuiveringsheffing vindt u op de pagina Waterschapsbelastingen.