Legger ondersteunende kunstwerken

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben op 19 mei 2020 de legger ondersteunende kunstwerken in ontwerp vastgesteld. Hierop kunt u van 27 mei 2020 tot en met 10 juli 2020 uw zienswijzen inbrengen.

In de legger ondersteunende kunstwerken zijn de ondersteunende kunstwerken in het beheergebied van Rijnland vastgelegd. Met ondersteunende kunstwerken worden alle waterstaatkundige objecten bedoeld die noodzakelijk zijn voor het beheer van het watersysteem en de waterkeringen zoals: gemalen, stuwen, sluizen en inlaten.

Van deze kunstwerken is in de legger vastgelegd waar ze liggen en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Indien van toepassing is ook de bedienaar van het kunstwerk vastgelegd. Dit maakt het een belangrijk instrument. Het hoogheemraadschap van Rijnland gebruikt de legger onder andere voor de jaarlijkse controle op de onderhoudsplicht van de oppervlaktewateren. De legger ondersteunende kunstwerken is een aanvulling op de reeds bestaande leggers voor de waterkeringen en de oppervlaktewateren.

U kunt de ontwerplegger ondersteunende kunstwerken inzien via internet.

Klopt de informatie?

Het is belangrijk dat alle informatie die in de legger is opgenomen correct is. Ziet u iets dat niet klopt of heeft u andere op- en aanmerkingen? We horen het graag.  

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze over de ontwerplegger schriftelijk, mondeling of elektronisch naar voren brengen. Op verzoek kan vermelding van persoonlijke gegevens achterwege worden gelaten.

Tot en met 10 juli 2020 kunt u uw gemotiveerde zienswijzen over de ontwerplegger op de volgende wijze indienen:

  • Bij voorkeur via het legger contactformulier.
  • Per post:   Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland

t.a.v. de heer J.W.P. de Groot

Postbus 156

2300 AD  Leiden

  • Per email: post@rijnland.net, graag in het onderwerp “zienswijze ontwerpleggerkunstwerken vermelden.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Uw reactie wordt door het bestuur van Rijnland zorgvuldig beoordeeld. Vervolgens wordt de definitieve legger vastgesteld. Hierna ontvangt u een schriftelijke reactie op uw zienswijze van het bestuur.

Meer informatie

Rechts op deze pagina kunt u de uitgangspuntennota downloaden waarop de legger gebaseerd is.

Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met ons Klantcontactteam via (071) 306 3535.