Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

Bent u het niet eens met een schriftelijk besluit van Rijnland,dan kunt u bezwaar maken

Bent u het niet eens met een schriftelijk besluit van Rijnland,dan kunt u bezwaar maken

Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijk besluit van het hoogheemraadschap van Rijnland, kunt u daartegen bezwaar maken. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Dat kan zijn omdat u zelf om een besluit (bijvoorbeeld een vergunning) heeft gevraagd of omdat u betrokken bent bij een besluit dat genomen wordt op aanvraag van iemand anders. Ook kunt u bezwaar maken tegen het niet op tijd nemen van een besluit. In het schriftelijke besluit van het hoogheemraadschap wordt u gewezen op de mogelijkheid om bezwaar te maken. Dit staat onderaan het besluit.

De bezwaarschriftprocedure is geregeld in hoofdstuk 6 (algemene bepalingen) en hoofdstuk 7 (bijzondere bepalingen) van de Algemene wet bestuursrecht (opent in nieuw venster).

Indieningsvereisten

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: “Bezwaarschrift”. U kunt ook digitaal bezwaar maken. Daarvoor moet u als burger wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Aan de e-herkenning voor bedrijven wordt nog gewerkt. Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Besluit blijft van kracht

Zolang uw bezwaar bij ons in behandeling is, blijft het besluit gewoon van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, kunt u de rechter verzoeken om een ´voorlopige voorziening´ te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. Voorwaarde is wel dat u een bezwaarschrift hebt ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort. Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank ’s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag. Vanaf 1 oktober 2010 kan ook digitaal om een voorlopige voorziening worden verzocht bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ik heb een bezwaarschrift ingediend, hoe gaat het nu verder?

U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Rijnland heeft een onafhankelijke commissie, de Bezwaarschriftencommissie Rijnland, die adviseert over de bezwaarschriften. Op deze commissie is de Verordening behandeling bezwaarschriften Rijnland 2005 (opent in nieuw venster) van toepassing. De commissie verzoekt het hoogheemraadschap om een verweerschrift in te dienen. Daarin staat wat de achtergrond van het besluit is. Is het verweerschrift ingediend, waarvan u een kopie krijgt toegestuurd, dan volgt daarna de hoorzitting, die wordt gehouden door de Bezwaarschriftencommissie. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw bezwaar nader toe te lichten en vragen te stellen. Na afloop brengt de commissie aan het college advies uit. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden neemt de uiteindelijke beslissing op bezwaar, waarvan u schriftelijk op de hoogte wordt gesteld. Dit is het einde van de bezwaarschriftenprocedure.

Duur van de procedure

Volgens de wet moet Rijnland binnen twaalf weken na het verstrijken van de zes weken, waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, een besluit hebben genomen op uw bezwaar. Deze termijn kan worden verlengd met zes weken.

U krijgt schriftelijk bericht van het besluit dat op uw bezwaar is genomen en waarom dat besluit is genomen. Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank. Het adres luidt: Rechtbank ’s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Vanaf 1 oktober 2010 kunt u ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Watersysteembelangen

Zoals hierboven omschreven, kunnen belanghebbenden tegen een door Rijnland genomen besluit bezwaar maken. Een van die besluiten is de watervergunning. Het komt geregeld voor dat bezwaren tegen dergelijke vergunningen liggen in de sfeer van de ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld uitzichtvermindering), geluidshinder, aantasting eigendom e.d. Rijnland verklaart deze bewaren consequent ongegrond. Het waarom daarvan wordt hierna uiteengezet.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft het watersysteembeheer tot taakopdracht. Doel is het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit van het watersysteem en de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Eén van de instrumenten bij die taak is de keur waarin een vergunningstelsel is opgenomen ter bescherming van de met Rijnlands taak samenhangende belangen. Bij vergunningaanvragen weegt Rijnland de aan het watersysteem gerelateerde belangen, bijvoorbeeld het belang van de instandhouding van goede waterkeringen of van adequate afvoermogelijkheden van overtollig water, af tegenover het belang van de vergunningaanvrager.

Anders dan rijk, provincies en gemeenten heeft Rijnland een specifiek aangeduide (watersysteem) taak. Rijnland heeft daarom géén taken op het gebied van de ruimtelijke ordening, geluidshinder, stankbestrijding, luchtkwaliteit, openbare orde enzovoort. Dat betekent dat Rijnland geen belangen mag en kan behartigen/afwegen die met die taken samenhangen. Bij de beoordeling in het kader van een vergunningaanvraag dient Rijnland deze 'vreemde' belangen dus buiten beschouwing te laten.

Vandaar dat bezwaren, die met deze vreemde belangen samenhangen, ongegrond moeten worden verklaard.

Let wel, deze uitleg heeft niet tot doel om bezwaren te voorkomen, wél om duidelijkheid te verschaffen over de bezwaarmogelijkheden, zodat teleurstelling over een ongegrond verklaring van hiervoor aangeduide bezwaren kan worden vermeden.