Schouw

Eén of twee keer per jaar controleert Rijnland of de watergangen en hun oevers voldoende zijn onderhouden. Wanneer we dat precies doen, staat in de schouwkalender die u rechts op deze pagina kunt downloaden.

Wanneer wordt geschouwd?

Het grootste deel van ons gebied schouwen we in het najaar en een klein gedeelte in de zomer. Op de schouwkalender die u rechts op deze pagina kunt downloaden is te zien wanneer er in uw regio wordt geschouwd.

Aankondiging

De schouw wordt tenminste twee weken voor aanvang bekendgemaakt via een advertentie in de huis-aan-huisbladen. Ook rechts op deze pagina kunt u deze aankondigingen terugvinden.

Het hele jaar door op orde

Ook buiten de schouwperioden moeten de watergangen en taluds in goede staat verkeren. Toezichthouders van Rijnland kunnen de onderhoudsplichtigen hier ieder moment van het jaar op aanspreken.

 overhangende takkenSchone watergang

Op de linker afbeelding zijn de onderhoudswerkzaamheden nog niet uitgevoerd. Op de rechter foto ziet u de zelfde watergang nadat het onderhoud is gepleegd.  

Als het onderhoud niet goed is uitgevoerd

In ieder geval moet voor aanvang van de schouw het onderhoud in en aan de watergangen zijn uitgevoerd. Als tijdens de schouw een of meerdere overtredingen zijn geconstateerd, dan starten we een handhavingsprocedure. Eerst komt er een waarschuwingsbrief waarin de onderhoudsplichtige de gelegenheid krijgt alsnog het onderhoud uit te voeren. Blijkt bij de herschouw dat nog niet aan de onderhoudsplicht is voldaan, dan volgt de aanloop naar de 'bestuursdwang'. Bestuursdwang houdt in dat Rijnland het onderhoud dan zelf uitvoert, op kosten van de overtreder. Daarbij worden de kosten van de aannemer vermeerderd met die voor extra toezicht en administratie.

Meer informatie?

Heeft u vragen? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen over de schouw die u rechts op deze pagina kunt downloaden. Ook kunt u contact opnemen met de schouwcoördinatie van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving via telefoonnummer (071) 306 35 90 of via schouw@rijnland.net