Agrarische sector

Boomteelt-, bollenteelt- en glastuinbouwbedrijven moeten voldoen aan algemene regels uit het Activiteitenbesluit.

Bepaal met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) welke regels voor uw bedrijf gelden.

Vrijstelling U.O. meststoffenregistratie

Kwekers met een vaste kas moeten een meststoffenregistratie hebben bij de Uitvoeringsorganisatie (U.O.) glastuinbouw en milieu. De registratie geldt voor substraatteelt en vollegrondteelt en voor elk kasoppervlak. Registratie is ook verplicht als u geen drainagewater loost. In bepaalde gevallen is registratie niet nodig en kunt u een vrijstelling aanvragen.

Bepaal of u in aanmerking komt voor een vrijstelling van de registratieplicht:

Download: Aanvraagformulier vrijstelling UO registratie

Aanpak

Vrijstelling vraagt u aan bij uw gemeente of bij Rijnland

Vraag bij uw gemeente vrijstelling aan voor:

 • lozing van drainagewater in de riolering
 • een bedrijf zonder drainagesysteem

Vraag bij Rijnland vrijstelling aan voor lozing van drainagewater:

 • in het oppervlaktewater
 • via een overstort in het oppervlaktewater
 • in een bassin

Stuur het aanvraagformulier naar het hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden, of naar vergunningen@rijnland.net.

Teeltvrije zone

Wat is een teeltvrije zone en waarom is dat nodig? Hoe breed moet de zone zijn? Heb ik altijd een teeltvrije zone nodig? Lees alles over de teeltvrije zone.

Versmalde teeltvrije zone aanvragen

Als u voldoet aan één van deze voorwaarden, dan kunt u een versmalde teeltvrije zone aanvragen:

 • U gebruikt 90% driftarme doppen of een alternatieve spuittechniek. Deze spuittechniek moet zijn goedgekeurd door de Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT).
 • Het talud van uw perceel is breder dan 2 meter.

Download: Aanvraagformulier versmalde teeltvrije zone

Stuur het aanvraagformulier naar het hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden, of naar vergunningen@rijnland.net. Binnen 4 weken ontvang u een schriftelijke reactie van ons.

Minder gewasbeschermingsmiddelen in het water

De Toolbox Emissiebeperking bevat 15 informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het water te verminderen. De toolbox is ontwikkeld door Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland.

 1. Het Activiteitenbesluit: hoe hoort het ook al weer?
 2. Vermindering afspoeling door perceelsinrichting
 3. Vermindering drift door perceelsinrichting
 4. Driftreducerende spuittechnieken
 5. Technische innovaties op de spuit
 6. Driftreductie in de fruitteelt
 7. Pleksgewijze toepassing van middelen
 8. Zijwaartse spuittechnieken in de boomteelt
 9. Geïntegreerde onkruidbestrijding
 10. Geïntegreerde gewasbescherming: weerbare bodem en gebruik van natuurlijke vijanden
 11. De toepasser bepaalt de emissie
 12. Restvloeistof: beperken, verdunnen, verdringen en opvangen
 13. a. Externe reiniging: vul- en wasplaats op het erf b. Biologische zuiveringssystemen c. Zuivering restvloeistof door verdamping
 14. Puntemissie vanuit andere bronnen dan de veldspuit
 15. Het optimale spuitmoment

Film: Emissie....ook niet op het erf!

Middelen die vanaf het boerenerf in de sloot spoelen, leiden tot overschrijding van de waterkwaliteitsnorm - soms wel tot 200 keer! Dat is funest voor het waterleven. Maar zulke overschrijdingen kunnen op termijn ook leiden tot een verbod van het middel. Dus ook voor behoud van het middelenpakket is zorgvuldige omgang met middelen op het erf belangrijk.

Bekijk de film en lees meer op http://www.clm.nl/news/256/73/Persbericht-Nieuwe-film-Emissie-ook-niet-op-het-erf.

Doelgroepen

Ondernemer

Thema

Landbouw