Bezwaarschriftencommissie

De commissie beoordeelt naar aanleiding van ingediende bezwaren de besluiten aan de geldende regelgeving, de beleidsregels van het hoogheemraadschap van Rijnland en aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en volgt daarbij de procedure zoals vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht en de bezwaarschriftenverordening van het hoogheemraadschap van Rijnland. Alvorens haar advies op te stellen nodigt de commissie, in de meeste gevallen, partijen uit voor een hoorzitting. Tijdens een zitting van de commissie kan degene die bezwaar maakt het bezwaar nader toelichten, kan het bestuursorgaan zijn standpunt verdedigen en kunnen, afhankelijk van de casus, ook andere belanghebbenden worden gehoord. Partijen worden op basis van gelijkwaardigheid behandeld en krijgen op die manier ook de gelegenheid om op uiteenlopende standpunten te reageren.

Aanpak

Wat is het doel?

Het doel van de bezwaarschriftprocedure is heroverweging van het primaire besluit en het herstel van gebreken, zonder dat daarbij een rechter aan te pas hoeft te komen. Anders dan de rechter dient het bestuursorgaan zich bij deze heroverweging niet te beperken tot de rechtmatigheid van het primaire besluit, maar moet het ook aandacht besteden aan beleidsaspecten voor zover de wet daartoe de ruimte biedt. Het is daarmee een verplicht voorportaal voor toegang tot de bestuursrechter. Een ander belangrijk doel van de bezwaarschriftenprocedure is het zoveel mogelijk voorkomen van een gang naar de bestuursrechter, oftewel het voorkomen van het indienen van een beroepschrift. Daartoe bevordert de commissie bij de hoorzitting dat bezwaarde - veelal niet ondersteund door een deskundige - inzicht krijgt in de van toepassing zijnde regels en de achtergrond daarvan hetgeen de communicatie met Rijnland ten goede komt en doorgaans onnodig ongenoegen bij bezwaarde wegneemt.

De leden van de Bezwaarschriftencommissie Rijnland

  • De heer mr. J.A. Peters Voorzitter
  • Mevrouw mr. R. van Dijke Lid
  • Mevrouw D. Wilbers Lid
  • De heer mr. W.J. Wensink Lid
  • De heer B.G.J. van Wissen Lid

Contact

Heeft u vragen over de Bezwaarschriftencommissie Rijnland? Neem dan contact op met de afdeling Advies via telefoonnummer (071) 306 30 63.

Doelgroepen

Particulier, Ondernemer

Thema

Organisatie van de overheid