Subsidie baggerkosten

Het verwijderen van verontreinigde bagger brengt extra kosten met zich mee. Deze kosten zijn vaak een drempel om de bagger te verwijderen. Om deze drempel te verlagen is de Subsidieverordening Baggerkosten Rijnland (SBR) in het leven geroepen.

Aanpak

Jaarlijks wordt het subsidieplafond voor het komende kalenderjaar vastgesteld door de Verenigde Vergadering. Voor het jaar 2016, 2017 en 2018  bedraagt het subsidieplafond € 0,-. Aanvragen voor subsidie in het kader van de SBR dan ook worden geweigerd.

Meer informatie?

Neem contact op met afdeling Vergunningverlening en Handhaving (071) 3063494 van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur of vergunningen@rijnland.net.

Doelgroepen

Ondernemer

Thema

Afval en recycling