Subsidie natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen

Rijnland streeft naar een goede kwaliteit van het oppervlaktewater met daarin een gevarieerd planten- en dierenleven. Natuurvriendelijke oevers leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers (nvo’s) en vispaaiplaatsen te stimuleren, hebben wij een subsidieregeling vastgesteld. De regeling is voor iedereen binnen het beheergebied van Rijnland die een nvo aan wil leggen door de bestaande steile oever te vergraven tot een flauw talud.

Aanpak

Wat is een natuurvriendelijke oever?

Een natuurvriendelijke oever heeft een gelei­delijke overgang van water naar land. Dit bevordert de diversiteit aan planten- en diersoorten en vergroot de ecologische waterkwaliteit. Na aanleg van de oevers zullen deze ook op een natuurvriendelijke wijze moeten worden onderhouden.

Subsidieverordening

We subsidiëren het vergraven van steile oevers om een natuurvriendelijke oever te realiseren. Op de webpagina over subsidieregelingen vindt u de subsidieverordening en de bijbehorende toelichting en bijlagen. In de bijlagen van de verordening leest u meer over:

  • de minimale inrichtingseisen voor natuurvriendelijke oevers
  • de maximale vergoeding per strekkende meter
  • de richtlijnen voor natuurvriendelijk onderhoud

Subsidie aanvragen

Download het aanvraagformulier dat u vindt op de webpagina over subsidieregelingen. Door het invullen en ondertekenen van het formulier en het meesturen van de benodigde bijlagen verstrekt u ons de informatie die wij nodig hebben voor het beoordelen van uw aanvraag voor subsidie.

Het besluit over uw subsidieaanvraag nemen wij binnen acht weken na de sluitingsdatum van de indieningstermijn. De sluitingsdatum is ieder jaar op 1 mei.

De subsidieaanvraag bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  • onderhoudsplan;
  • gespecificeerde begroting;
  • situatietekening en dwarsdoorsnede tekening voorzien van maatvoering (nieuwe oever ten opzichte van huidige oever).

Stuur de ondertekende subsidieaanvraag met alle bijlagen naar: Hoogheemraadschap van Rijnland, Afdeling Vergunningverlening en Handhaving, Postbus 156, 2300 AD in Leiden.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient u uw aanvraagformulier en bijbehorende documenten in te dienen voor 1 mei.

Regels voor werken bij water of dijken

Voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever moet u mogelijk voldoen aan de regels voor werken bij water en dijken. De vergunningencheck van vergunningen.info maakt de regels voor u inzichtelijk. Kies in de vergunningencheck voor de activiteit 'oppervlaktewater graven'. Na de check weet u welke regels voor u gelden. U weet ook of u een watervergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag.

Meer informatie?

U kunt contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving via telefoon (071) 306 3494 (tussen 09:00 - 12:00 uur en 13:00 - 16:30 uur) of via vergunningen@rijnland.net.

Doelgroepen

Particulier, Ondernemer

Uniforme Productnamen

subsidie

Thema

Natuurbeheer