Agrarische sector

Boomteelt-, bollenteelt- en glastuinbouwbedrijven moeten voldoen aan algemene regels uit het Activiteitenbesluit. U kunt bij Rijnland een vrijstelling van de U.O meststoffenregistratie aanvragen, of een versmalde teeltvrije zone.

Inhoudsopgave

Bepaal welke regels voor uw bedrijf gelden

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) geeft inzicht in de regels die voor uw bedrijf gelden. U kunt ook checken of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Een melding kunt u via de AIM doen.

U.O. meststoffenregistratie vrijstelling

Kwekers met een vaste kas moeten een meststoffenregistratie hebben bij de Uitvoeringsorganisatie (U.O.) glastuinbouw en milieu. De registratie geldt voor substraatteelt en vollegrondteelt en voor elk kasoppervlak. Registratie is ook verplicht als u geen drainagewater loost. In bepaalde gevallen is registratie niet nodig en kunt u een vrijstelling aanvragen.

Substraatteelt

Bij substraatteelt  komt u in aanmerking voor een vrijstelling als u voldoet aan één van deze voorwaarden:

 • U gebruikt geen meststoffen
 • Drainwater wordt volledig gercirculeerd
 • Drainwater wordt extern afgevoerd.
 • Gecombineerde drainagestelsel kas-buitenteelt

Vollegrondteelt

Bij vollegrondteelt komt u in aanmerking voor een vrijstelling als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U gebruikt geen meststoffen
 • Drainagewater wordt volledig gerecirculeerd
 • Gecombineerde drainagestelsel kas-buitenteelt

 Aanvragen bij gemeente of Rijnland

Bij de gemeente vraagt u vrijstelling aan voor:

 • lozing van drainagewater in de riolering
 • een bedrijf zonder drainagesysteem

Bij Rijnland vraagt u vrijstelling aan voor lozing van drainagewater:

 • in het oppervlaktewater
 • via een overstort in het oppervlaktewater
 • in een bassin

Download: Aanvraagformulier vrijstelling UO registratie (pdf, 42 kB)

Stuur het aanvraagformulier naar het hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden, of naar vergunningen@rijnland.net.

Teeltvrije zone

Wat is een teeltvrije zone en waarom is dat nodig? Hoe breed moet de zone zijn? Heb ik altijd een teeltvrije zone nodig? Lees alles over de teeltvrije zone.

Versmalde teeltvrije zone aanvragen

Voldoet u aan één van deze voorwaarden, dan kunt u een versmalde teeltvrije zone aanvragen:

 • U gebruikt 90% driftarme doppen of een alternatieve spuittechniek. Deze spuittechniek moet zijn goedgekeurd door de Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT).
 • Het talud van uw perceel is breder dan 2 meter.

Download: Aanvraagformulier versmalde teeltvrije zone (pdf, 53 kB)

Stuur het aanvraagformulier naar het hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden, of naar vergunningen@rijnland.net. Binnen 4 weken ontvang u een schriftelijke reactie van ons.

Informatiekaarten voor vermindering emissie gewasbeschermingsmiddelen

De Toolbox Emissiebeperking bevat 15 informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het water te verminderen. De toolbox is ontwikkeld door Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland.

 1. Het Activiteitenbesluit: hoe hoort het ook al weer?
 2. Vermindering afspoeling door perceelsinrichting
 3. Vermindering drift door perceelsinrichting
 4. Driftreducerende spuittechnieken
 5. Technische innovaties op de spuit
 6. Driftreductie in de fruitteelt
 7. Pleksgewijze toepassing van middelen
 8. Zijwaartse spuittechnieken in de boomteelt
 9. Geïntegreerde onkruidbestrijding
 10. Geïntegreerde gewasbescherming: weerbare bodem en gebruik van natuurlijke vijanden
 11. De toepasser bepaalt de emissie
 12. Restvloeistof: beperken, verdunnen, verdringen en opvangen
 13. a. Externe reiniging: vul- en wasplaats op het erf
  b. Biologische zuiveringssystemen
  c. Zuivering restvloeistof door verdamping
 14. Puntemissie vanuit andere bronnen dan de veldspuit
 15. Het optimale spuitmoment

Film: Emissie....ook niet op het erf!

Middelen die vanaf het boerenerf in de sloot spoelen, leiden tot overschrijding van de waterkwaliteitsnorm - soms wel tot 200 keer! Dat is funest voor het waterleven. Maar zulke overschrijdingen kunnen op termijn ook leiden tot een verbod van het middel. Dus ook voor behoud van het middelenpakket is zorgvuldige omgang met middelen op het erf belangrijk.

Bekijk de film en lees meer op http://www.clm.nl/news/256/73/Persbericht-Nieuwe-film-Emissie-ook-niet-op-het-erf.