17. Peilafwijking

U vindt hier informatie over de regels voor peilafwijking. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden

De vergunningencheck maakt de Uitvoeringsregels voor werkzaamheden in en bij water en dijken voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke Uitvoeringsregels voor u gelden. Ook weet u of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Rijnland heeft 25 Uitvoeringsregels. Het kan goed zijn dat uw werk aan meerdere regels moet voldoen.

Voor de Uitvoeringsregel over peilafwijking kan de vergunningencheck deze uitkomsten geven:

Zorgplicht: zelf weten hoe u een werk uitvoert, zolang u maar zorgvuldig werkt

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag. Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Voor een hoogwatervoorziening betekent dit:

 • de aanvoer en afvoer van water mag niet worden belemmerd.
 • het vermogen om neerslag te bergen mag niet verminderen.

Meld uw werk wel bij https://www.verbeterdekaart.nl. Hier kunt u wijzigingen doorgeven voor de landelijke grootschalige topografische kaart (de BGT). Het is belangrijk deze  topografische kaart van Nederland actueel blijft. Ook Rijnland maakt gebruik van deze kaart.

Met de erkende maatregel voldoet u altijd aan de zorgplicht

Wanneer de zorgplicht voor u onvoldoende zekerheid biedt, dan kunt u kiezen om volgens de erkende maatregel te werken. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. U bent echter niet verplicht om de erkende maatregel op te volgen, u mag ook op andere wijze aan de zorgplicht voldoen.  

De erkende maatregel staat hieronder, maar ook in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden.

Erkende maatregel voor het wijzigen van het waterpeil

 • pas de hoogwatervoorziening zo aan dat de afvoer van overtollig water gedurende en na een regenbui niet vergroot. dit kan ook met de bediening van de hoogwatervoorziening.
 • maak de hoogwatervoorziening zo dat deze standzeker is en er geen water langs of onder stroomt.

De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden uit de Algemene regel Dempen. Deze voorwaarden staan ook in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden.

Inlaatconstructie voorwaarden

 1. De inlaatconstructie moet afsluitbaar zijn.
 2. Als er geen noodzaak is om water in te laten, dan moet de inlaatconstructie afgesloten zijn.
 3. De inwendige diameter van de inlaat mag niet groter zijn dan 60 millimeter.
 4. Het werk moet gebeuren volgens de geldende NEN 3650 en NEN 3651.

Maatwerk: afwijken van de Algemene regel

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de Algemene regel en dat u een maatwerk moet aanvragen via het omgevingsloket. Kies in het omgevingsloket het aanvraagformulier voor een watervergunning, want er is geen apart formulier voor maatwerk beschikbaar. U kunt een maatwerk aanvragen voor het anders aanleggen van een inlaatconstructie als:

 • het door lokale omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is om volgens de geldende NEN 3650 en NEN 3651 te werken, en
 • de stabiliteit van de waterkering in de aanlegfase niet in gevaar komt, en
 • de stabiliteit van de waterkering in de beheerfase niet in gevaar komt.

Melden bij Rijnland

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u de inlaatconstructie bij Rijnland moet melden. Uw melding bevat deze gegevens:

 • naam en adres van degene die de inlaatconstructie gaat of laat aanbrengen
 • adres of locatie waar de inlaatconstructie wordt uitgevoerd
 • de diameter van de inlaatconstructie.

Stuur de melding minstens twee weken voor aanvang van de demping naar het hoogheemraadschap van Rijnland:

U ontvangt van ons een bevestiging van uw melding.

Watervergunning aanvragen

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel Peilafwijking. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden. Lees ook: Wat gebeurt er met mijn aanvraag.

De Uitvoeringsregels zijn vastgelegd in de Keur van Rijnland.

De Keur is een juridisch document (verordening).  Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan de voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. Lees meer op de pagina Keur en Uitvoeringsregels.