Zorgplicht

Voor eenvoudige werkzaamheden met weinig risico geldt een zorgplicht. U mag zelf weten hoe u een werk uitvoert, zolang dit maar geen negatieve gevolgen heeft voor het watersysteem. Wilt u meer zekerheid dan kunt u vaak kiezen om een werk volgens een erkende maatregel uit te voeren.

U mag zelf weten hoe u werkzaamheden uitvoert, zolang u maar zorgvuldig werkt

Voor een eenvoudig werk met weinig risico heeft u een zorgplicht. Dit betekent dat u zelf mag bedenken hoe u een werk realiseert, maar dat het watersysteem goed moet blijven functioneren. Denk hierbij aan:

  • de doorstroming wordt niet bemoeilijkt
  • de waterberging vermindert niet 
  • de waterkwaliteit wordt niet slechter

U krijgt hierbij vertrouwen en verantwoordelijkheid. U mag zelf weten hoe u handelt, zolang dit maar zorgvuldig is. Wanneer er toch een probleem ontstaat, dan moet u ervoor zorgen dat het probleem wordt opgelost en de gevolgen worden beperkt.

Meld een werk wel bij https://www.verbeterdekaart.nl. Hier kunt u wijzigingen doorgeven voor de landelijke grootschalige topografische kaart (de BGT). Het is belangrijk deze  topografische kaart van Nederland actueel blijft. Ook Rijnland maakt gebruik van deze kaart.

Met de erkende maatregel voldoet u altijd aan de zorgplicht

Als u geen probleem voor het watersysteem veroorzaakt, dan kunt u er van uitgaan dat u zorgvuldig handelt. Wanneer dit voor u onvoldoende zekerheid biedt, kunt u bij veel werkzaamheden kiezen om volgens een erkende maatregel te werken. Gaat u volgens deze erkende maatregel werken, dan voldoet u in alle gevallen aan de zorgplicht.

Bepaal met de vergunningencheck welke regels voor u gelden

Doe ook altijd de vergunningencheck. Na de check weet u welke regels voor u gelden. U weet dan of de zorgplicht voor u geldt en of u ook een vergunning of maatwerk moet aanvragen of een melding moet doen.

Uitvoeringsregels waarbij de zorgplicht kan gelden

Hieronder staan linken naar pagina's met de belangrijkste informatie over de uitvoeringsregels waarbij de zorgplicht kan gelden. U kunt daar ook lezen of er een erkende maatregel is.

2. Bruggen

3. Dempen van water

5. Graven van water

6. Steiger, aanmeervoorziening of meerpaal

7. Botenhuizen en plaatsgebonden drijvende objecten

8. Handelen in een waardevolle oever

9. Beschoeiingen en damwanden

10. Objecten in de beschermingszone van een watergang

11. Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak

12. Hemelwateruitlaat en riooloverstort

15. Kabels en leidingen

16. Beweiding

17. Peilafwijking

19. Bouwen

20. Grondverzet

22. Voertuigen en werktuigen op de waterkering

23. Beplanting op de waterkering

24. Grondwater: onttrekkingen en infiltraties

25. Wegen, paden en verharding op waterkeringen

26. Verwijderen en slopen