Uw werk start

U gaat beginnen met uw werkzaamheden. Lees meer over melden van start en einde werkzaamheden, de jaaropgave voor grondwater, verontreinigingsheffing betalen voor lozen, en de controle of u aan de regels voldoet .

Melden van start en beëindiging werkzaamheden  

Als u een watervergunning heeft ontvangen dan meldt u met de digitale antwoordkaarten de start van de werkzaamheden en de beëindiging van werkzaamheden. Meld de start van de werkzaamheden minimaal 5 dagen van tevoren.

De start of beëindiging van een grondwateronttrekking of -lozing kunt u ook via e-mail melden: grondwater@rijnland.net.

Jaaropgave voor grondwateronttrekking

Bij een grondwateronttrekking meet u elk kwartaal hoeveel grondwater u onttrekt. Geef deze hoeveelheden ieder jaar voor 31 januari door aan Rijnland via het digitale formulier jaaropgave. Als een onttrekking stopt, geeft de hoeveelheden dan binnen een maand aan ons door. Volledige informatie vindt u in artikel 6.11 lid 4 van het Waterbesluit en artikel 3.6 van de Keur Rijnland 2015. Zoek het Waterbesluit via www.wetten.overheid.nl.

Verontreinigingsheffing betalen voor lozen afvalwater

Voor het lozen van afvalwater in het oppervlaktewater moet u waterschapsbelasting betalen. Dit is de verontreinigingsheffing. De hoogte van de heffing is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid en de soort stoffen die per jaar wordt geloosd. Ook voor een lozing in de gemeentelijke riolering betaalt u heffing. Dit heet dan zuiveringsheffing.

Rijnland heeft de invordering van de waterschapsbelasting uitbesteed aan Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). U ontvangt de aanslag voor verontreinigingsheffing niet meer rechtstreeks van Rijnland, maar van de BSGR. Lees meer op onze pagina over Waterschapsbelastingen.

Voor grondwater heeft u bij de jaaropgave opgegeven hoeveel grondwater u onttrekt. Deze gegevens kunt u gebruiken voor het vaststellen van de heffing die u moet betalen.

Rijnland controleert of u voldoet aan de regels

Uw werkzaamheden zijn opgenomen in het controleprogramma van onze afdeling Vergunningverlening & Handhaving. Dit betekent dat er tijdens het werk kan worden gecontroleerd of u voldoet aan de geldende regels en voorschriften. Door toezicht te houden en handhavend op te treden bevordert Rijnland de naleving van de regels die zorgen voor veilige dijken en voldoende en schoon water.

Opsporen van illegale situaties

Naast het toezicht op gereguleerde activiteiten worden ook opsporingsactiviteiten uitgevoerd om illegale situaties tegen te gaan. We werken hierbij steeds meer samen met andere instanties zoals gemeenten en politie. 

Rijnland stimuleert burgers en bedrijven om zich aan de regels te houden

In de nota naleving geeft Rijnland aan op welke wijze wordt gestimuleerd dat burgers en bedrijven zich aan de wet- en regelgeving houden. Belangrijke punten hierbij zijn:

  • Hoeveel toezicht wordt er gehouden?
  • Welke sancties worden toegepast na het constateren van een overtreding.