Jaaropgave grondwateronttrekking

Bij een grondwateronttrekking meet u elk kwartaal hoeveel grondwater u onttrekt. Geef deze hoeveelheden ieder jaar voor 31 januari door aan Rijnland met dit formulier. Als een onttrekking stopt, geeft de hoeveelheden dan binnen een maand aan ons door.

* velden zijn verplicht

Opgave grondwateronttrekking en infiltratie voor het kalenderjaar Verplicht
*) Voor elk kalenderjaar dient een apart formulier ingevuld en toegezonden te worden.

A. Gegevens inrichting

Het registratienummer van de vergunning/melding betreft het kenmerk van de vergunning/acceptatiebrief(melding).

Is de inrichting (grondwateronttrekking/ infiltratie) nog in gebruik? Verplicht
* pompen en filters verwijderd, bronnen afgedicht

B. Gegevens m.b.t. de hoeveelheid onttrokken en/of geïnfiltreerd water*

(werkelijke hoeveelheden in m3, indien geen water is onttrokken/geinfiltreerd 0 invullen)

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Met geïnfiltreerd water wordt bedoeld: het middels een infiltratiebron brengen van water in de bodem met intentie het vervolgens te onttrekken, retourbemaling, bevloeiing, beregening.

C. Meetinstrumenten

D. Lozing van onttrokken grondwater

Het onttrokken grondwater is in het betreffende kalenderjaar geheel of voor een deel: Verplicht

Als u een e-mail adres invult, dan mailen wij u het ingevulde formulier.

Let op: De provincie kan de ingevulde gegevens gebruiken voor het vaststellen van grondwaterheffing. Als u bij de provincie apart aangifte moet doen, dan neemt de provincie contact op met u. Rijnland gebruikt de gegevens voor het vaststellen van de zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing.

Geeft u toestemming tot het gebruiken en bewaren van uw gegevens? Wat wij met deze gegevens doen kunt u lezen in onze privacyverklaring.

Toestemming Verplicht