Wat gebeurt er met uw aanvraag

Wij beoordelen eerst of uw aanvraag volledig is. Een vergunning of maatwerk verlenen we meestal via de korte procedure van 8 weken. Soms betaalt u legeskosten.

Beoordeling van uw aanvraag

Wij beoordelen of uw aanvraag voldoende gegevens bevat om de vergunning of het maatwerk te kunnen verlenen. Zijn de gegevens onduidelijk of niet compleet dan vragen wij u om aanvullende gegevens. Een volledige aanvraag toetsen wij aan wettelijke regels. Zo bepalen wij of de vergunning of het maatwerk kan worden verleend en zo ja, onder welke voorwaarden. 

Uw aanvraag doorloopt meestal een korte en soms een lange procedure

Een vergunning of maatwerk wordt meestal verleend volgens de ‘korte procedure'. In enkele gevallen wordt de 'lange procedure' gevolgd. U krijgt van ons bericht over de procedure die wij voor uw aanvraag volgen.

Korte procedure

Bij een korte procedure heeft u binnen 8 weken uw vergunning of maatwerk in huis. U kunt dan beginnen met de werkzaamheden. Tegelijkertijd start ook de ter inzagetermijn en kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij Rijnland. Als dat gebeurt moet u stoppen met de uitvoering van de werkzaamheden. Bezwaren worden behandeld door de bezwarencommissie van Rijnland. De vergunning of het maatwerk met bezwarenbehandeling wordt opnieuw aan u toegestuurd en gepubliceerd in een huis aan huisblad. Dan volgt de mogelijkheid voor beroep voor belanghebbenden.

In een enkel geval kan uw aanvraag niet binnen 8 weken behandeld worden. In dat geval verlengen wij de proceduretermijn met 8 weken. U krijgt dan bericht van ons.

Officiële wettekst: Algemene wet bestuursrecht artikel 4.14 lid 3.

Lange procedure

Bij een lange procedure heeft u binnen 6 maanden uw vergunning in huis. In de eerste 3 maanden ontvangt u de ontwerp-vergunning. Deze ontwerp-vergunning ligt 6 weken voor iedereen ter inzage. Tijdens de ter inzagetermijn kunnen belanghebbenden hun zienswijzen indienen bij Rijnland. Zodra de inzagetermijn is afgelopen en eventuele zienswijzen zijn afgehandeld wordt de definitieve vergunning gemaakt (eventueel aangepast naar aanleiding van de ingediende zienswijzen).

De definitieve vergunning wordt naar u toegestuurd. Deze vergunning ligt opnieuw gedurende 6 weken ter inzage. In die tijd kunnen belanghebbenden tegen de vergunning in beroep gaan bij de rechtbank in Den Haag. Gaat er niemand in beroep dan is de vergunning definitief. Zodra alles is afgerond kunt u met de vergunning aan de slag.

Officiële wettekst: Algemene wet bestuursrecht hoofdstuk 3 (afdeling 3.4).

Als uw vergunning of maatwerk wordt geweigerd

Als wij bepalen dat we de vergunning of het maatwerk niet kunnen verlenen, dan ontvangt u van ons een weigeringbesluit. Voor dit weigeringbesluit wordt de uitgebreide of korte procedure gevolgd. U kunt gebruik maken van de mogelijkheden voor zienswijzen, bezwaren en beroep die hierboven genoemd zijn.

Legeskosten voor het verlenen van een watervergunning

Aan het verlenen van een watervergunning kunnen legeskosten verbonden zijn. De hoogte van deze kosten varieert. U ontvangt van ons een bericht over de hoogte van de legeskosten die u moet betalen,  waarna een aparte aanslag voor dat bedrag volgt. Meer informatie over leges vindt u in de legesverordening (pdf, 1.4 MB).

Aan het verlenen van een watervergunning voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater zijn geen legeskosten verbonden. 

Zuiveringsheffing betalen voor het lozen van afvalwater

Voor elke lozing van afvalwater moet zuiveringsheffing worden betaald. Meer informatie over zuiveringsheffing vindt u op de pagina Waterschapsbelastingen.