Alles over baggeren

In alle wateren in ons gebied ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer een centimeter per jaar. Om doorstroming van het water te garanderen, moeten we de bagger eens in de zoveel tijd weghalen. Dat noemen we baggeren. Hiermee komt de waterdiepte op het juiste niveau en voorkomen we wateroverlast. Ook de waterkwaliteit en het waterleven profiteren van het baggeren.

Waterbodembeleid oftewel baggernota                                                                                                                 

In januari is de baggernota 2019 vastgesteld. Met het vaststellen van deze nota wordt het ‘oude’ baggerprogramma afgerond dat in 2005 is gestart om de onderhoudsachterstanden weg te werken. We maken nu ook de overgang naar een regulier onderhoudsprogramma. In deze nota is het belang van het ook op orde krijgen van de overige wateren vastgelegd.  In 2020 wordt er een pilot uitgevoerd hoe we omgaan met het baggeren van de overige wateren in stedelijk en landelijk gebied (inclusief toepassen van mogelijke subsidies, uitvoering diepteschouw etc.), een omvangrijke klus!  De subsidieverordening baggeren is formeel afgeschaft. De meewerkvergoeding (ontvangstvergoeding) blijven we ook na 2020 continueren.

De start van een baggerproject

Voordat er gebaggerd kan worden, wordt eerst een meetprogramma uitgevoerd waarbij gegevens worden verzameld over de hoeveelheid en de kwaliteit van de bagger, de directe omgeving, de ligging van kabels en leidingen, het voorkomen van beschermde planten en diersoorten, de mogelijke aanwezigheid van munitie, asbest of archeologisch materiaal.

De kwaliteit van de bagger

Bij een baggerproject is het noodzakelijk om een goed beeld van de kwaliteit van de bagger te hebben. Hierdoor wordt duidelijk wat voor mogelijkheden er zijn voor de bestemming van de baggerspecie. Daarom worden van elke te baggeren watergang monsters genomen. In een laboratorium worden de fysische en chemische eigenschappen van de bagger bepaald. Hiermee krijgen we inzicht of de bagger vervuild is met zware metalen, minerale oliën of teerhoudende delen (PAK's). Archiefonderzoek en onderzoek naar lokaal historisch gebruik geven ook aanwijzingen over mogelijke vervuilingsbronnen, zodat aanvullend waterbodemonderzoek kan worden uitgevoerd. Meer informatie? Klik rechts op deze pagina op de downloads Verwerking van bagger, Is baggeren een probleem en Kwaliteit van de bagger.

Dit doen we met de bagger

Het merendeel van de bagger die we verwijderen is schoon genoeg om er iets nuttig mee kunnen doen. Deze bagger wordt in de meeste gevallen verspreid op de aan de watergang grenzende percelen of bijvoorbeeld gebruikt voor kadeverbetering of bij de bouw van wegen, spoorwegen of geluidswallen. In sommige gevallen treffen we vervuilde bagger aan. Deze wordt afgevoerd naar een speciale verwerkingslocatie. Bovendien wordt in dat geval alle aanwezige bagger weggehaald, ook als het water daarmee dieper wordt dan nodig. Zo dragen we bij aan een beter milieu.

Baggeren doen we niet alleen

Om te kunnen baggeren, moet een watergang goed bereikbaar zijn. Als u aan het water woont of land bezit dat aan het water ligt, bent u verplicht ervoor te zorgen dat Rijnland zijn baggerwerkzaamheden goed kan uitvoeren. Zo moet u overhangende takken weghalen en steigers en palen uit het water verwijderen. Ook door u aangebrachte beschoeiingen moeten in goede staat van onderhoud zijn. Dit om te voorkomen dat een beschoeiing onderuitzakt na of tijdens de baggerwerkzaamheden. In sommige gevallen (als het niet anders kan) moeten woonboten tijdelijk verplaatst worden.

Bent u misschien zelf verantwoordelijk voor het baggeren?

In veel gevallen is Rijnland niet verantwoordelijk voor de het verwijderen van de bagger in een bepaald water, maar is de verantwoordelijke degene die aan dat water woont of land heeft aan dat water. Woont u aan het water of heeft u land aan het water en wilt u weten wie verantwoordelijk is voor het baggeronderhoud? Neemt u hierover dan contact op met Rijnland of kijk in de Legger oppervlaktewateren.

Baggeren bij mij in de buurt?

Op deze kaart kunt u per watergang zien of deze al gebaggerd is of wanneer er gebaggerd gaat worden. Ook kunt u er zien hoeveel bagger zich in de watergang bevindt, hoe de kwaliteit daarvan is en wat er na het baggeren met de bagger gaat gebeuren.