jonge eendjes

Baggerwerkzaamheden tijdens het voortplantings-seizoen

Rijnland zal tijdens het voortplantingsseizoen van dit jaar baggerwerkzaamheden uitvoeren. Dit roept mogelijk vragen bij u op. Op deze pagina vindt u alle informatie over deze uitzondering en hoe Rijnland oog houdt voor de flora en fauna in deze periode.

Uitzondering

Rijnland voert tijdens het voortplantingsseizoen baggerwerkzaamheden uit. Dit doen wij om de achterstand die is opgelopen door de ‘PFAS-problematiek’ in te halen. De noodzaak om te baggeren is op meerder plekken hoog, waardoor Rijnland de keuze heeft gemaakt door te baggeren tijdens het groeiseizoen.

Hierbij wordt er gewerkt volgens de gedragscode Wet Natuurbescherming voor de waterschappen, (onderdeel soortenbeschermingen) en  worden de benodigde maatregelen getroffen. De uitvoerende aannemer maakt van te voren een uitgebreid plan van aanpak met ecologische toets. Tijdens de uitvoering  houdt de ecoloog actief inspectie en toezicht. De betreffende gemeenten zijn op de hoogte van de werkzaamheden.

Voorzorgsmaatregelen

Het Werkprotocol Soortbescherming Cluster Baggeren is een nadere uitwerking van de gedragscode Wet Natuurbescherming en staat toe dat er tijdens het groeiseizoen uitvoering plaatsvindt. Dit protocol is opgesteld door de ecologen van Rijnland en geeft kaders en regels waaraan moet worden voldaan. Door het naleven van dit protocol wordt het verstoren van flora en fauna zoveel mogelijk beperk. Waar door de werkzaamheden te veel verstoring wordt veroorzaakt, worden de werkzaamheden uitgesteld tot na het voortplantingsseizoen.

Werkwijze

Graag verwijzen we u voor de werkwijze tijdens het groeiseizoen naar het Protocol baggeren.

Ander leven in en om de watergang

Naar alle waarschijnlijkheid zal op een aantal locaties tijdens het groeiseizoen niet gebaggerd kunnen worden, ondanks de voorzorgsmaatregelen. De aannemer zal in dat geval na groeiseizoen terugkeren om deze (delen van de) watergang alsnog te baggeren.

Helpt u mee?

Voor en tijdens de uitvoering van het werk wordt de locatie geïnspecteerd door een ecoloog. Zo vormt de aannemer een beeld van de aanwezige flora en fauna en bepalen zij hoe ze hier rekening mee kunnen houden.

Bent u op de hoogte van nestelende vogels, bijzondere planten of dieren? Of heeft u vragen over bijvoorbeeld werkzaamheden nabij nesten? Dan kunt u contact opnemen met de ecoloog van bureau Natuurzorg, de heer T. de Kreij. Bereikbaar onder nummer 06 12 437 949.