Bennebroekerpolder te Bloemendaal

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit

Gebiedsbeschrijving

Bennebroek valt onder de gemeente Bloemendaal in Noord-Holland. Een groot deel van Bennebroek ligt op boezempeil. Alleen aan de oostkant, tegen de Haarlemmerringvaart aan, liggen twee poldergebieden, de Bennebroeksepolder noord en zuid. De poldergebieden worden gescheiden door de Bennebroeksevaart. Het totale gebied bestaat uit ca 40 hectare.

De Bennebroekerpolder Zuid bestaat uit twee peilvakken. Het lage peilgebied bij de sportvelden en het tweede hoge peilgebied in het stedelijk gebied. Het stedelijk gebied betreft voornamelijk laagbouw. In het zuidoosten van het gebied bevinden zich gedraineerde sportvelden (het Rottegat). Rondom de sportvelden bevinden zich diverse groenstroken met bomen.

De Bennebroeksepolder Noord heeft één peilvak en kent een ander karakter. Hier is sprake van een boslandschap afgewisseld met natuurgraslanden. De bebouwing in dit gebied is gering. Het grootste gedeelte van dit gebied betreft besloten (particulier) terrein.

Oriëntatiekaart

bennebroekpolder

Uitkomsten planfase

Uit de gebiedsanalyse zijn twee aandachtspunten naar voren gekomen: grondwateroverlast en kroosgroei. De gemeente Bloemendaal heeft de zorgplicht voor het grondwater. De gemeente gaat daarom in de Meerwijk (stedelijk gebied Bennebroekerpolder) drainage aanleggen om het grondwater te reguleren. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.bloemendaal.nl/meerwijk.

Om de kroosgroei te beperken is Rijnland gepast terughoudend met het inlaten van voedselrijk boezemwater in de polder. Alleen als dit strikt noodzakelijk is voor het peil wordt water ingelaten. De kroosoverlast is hierdoor de afgelopen jaren afgenomen.

De uitkomsten van de analyses, de te nemen maatregelen én het voorgestelde peil zijn samengebracht in de Toelichting op het peilbesluit. Dit document kunt u onderaan de pagina downloaden.

Voortgang

Dit project bevindt zich in het einde van de bestuurlijke fase ( Fase 2 van de Proces Watergebiedsplannen).

Stappen Watergebiedsplan Rijnland

Voor de polders is nog geen vastgesteld peilbesluit. Als onderdeel van het watergebiedsplan is een peilbesluit voorbereid. Dit peilbesluit wordt te vaststelling aangeboden aan de VV. De toelichting op dit peilbesluit treft u onderaan deze pagina.

Meer informatie

Heeft u vragen over de dit watergebiedsplan? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail wgpalgemeen@rijnland.net (onder vermelding van Bennebroekerpolder).