Cronesteinse- of Knotterpolder, Leiden

Cronesteinse- of Knotterpolder, Leiden

De dijken moeten veilig zijn, zodat u ook in de toekomst droge voeten houdt. Hoogheemraadschap Rijnland verbetert de dijken in Zuid-Holland waar we te maken hebben met bodemdaling. In het park Cronesteyn is de dijk langs het Knotterpad onderzocht en moet over de gehele lengte verhoogd en verstevigd worden.

kaart Cronesteinse- of Knotterpolder, Leiden

Vooronderzoek

In het eerste en tweede kwartaal van 2019 zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de beste oplossing en periode om de verbetering uit te voeren. Dit met zo min mogelijk overlast voor omwonenden en het gebied.

Planning

Vanaf 14 oktober wordt gestart met de werkzaamheden. Deze gebeuren in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland door aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V. De verwachting is dat deze ongeveer zes weken gaan duren.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze kadeverbetering. Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net met als onderwerp: kadeverbetering Cronesteinse- of Knotterpolder.