Drooggemaakte Grote Polder te Leidschendam-Voorburg

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem in de Drooggemaakte GrotePolder. Maatregelen worden vastgelegd in een watergebiedsplan. Met zo’n watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en om voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Laatste nieuws

In de zomer van 2018 lag er een nieuw ontwerp-peilbesluit ter inzage voor de Drooggemaakte Grote Polder. Ingediende bezwaren op het ontwerp-peilbesluit zijn afgehandeld. Op 21 november werd het ontwerp-peilbesluit ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur (VV) van Rijnland. Daarna begint de voorbereiding van de uit te voeren maatregelen.   

Vooruitlopend op het nieuwe peilbesluit zijn in de Grote Polder al natuurvriendelijke oevers aangelegd. Dit is gebeurd in samenwerking met lokale agrariërs. Bekijk voor meer informatie de vlog met agrariër en kaasmaker Kees Captein en Rijnlander Jos de Wilde. 

Gebiedsomschrijving

De Drooggemaakte Grote Polder heeft een oppervlakte van 545 hectare en bestaat uit 1 hoofdpeilvak met een groot aantal hoogwatervoorzieningen met name aan de noordkant langs de Stompwijkseweg. Deze droogmakerij is gelegen in de gemeente Leidschendam-Voorburg, afgezien van een stukje Zoetermeer tussen de Limietsloot en het Buytenpark. De polder bestaat hoofdzakelijk uit grasland dat voornamelijk in gebruik is als weidegrond voor veehouderijbedrijven.

Oriëntatiekaart

3151931b-a875-4216-94fa-faf.jpeg

Voortgang

Dit project bevindt zich nu in het bestuurlijke traject van de Watergebiedsplannen van Rijnland.

a7a56c75-48af-41f8-9e2f-664.jpeg

Natuurvriendelijke oevers Grote Polder in beeld

Rijnland heeft in 2018 een deel van de oevers in de Grote Polder bij Zoeterwoude verbreed en natuurvriendelijk ingericht. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met een aantal agrariërs uit de polder. Zo ontstond een win-win situatie: meer ruimte voor oeverplanten en waterleven en het verminderen van oeverafkalving. En dat zonder belemmering van de waterafvoer in de polder. Meer weten over natuurvriendelijke oevers en de mogelijkheden bij jou in de buurt? Bekijk snel de vlog!

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Meer informatie

Heeft u vragen over de aanpak van het watersysteem in de Drooggemaakte Grote Polder? Stuur dan een mail naar wgpzz@rijnland.net of neem contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535. 

Lead foto van Buro JP