Drooggemaakte Veender en Lijkerpolder te gem. Kaag en Braassem

Het klimaat verandert, en sneller dan we denken. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst droge voeten te behouden, en de waterkwaliteit te verbeteren. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

Actueel

In de afgelopen periode heeft het projectteam en een combinatie van externe adviesbureaus gewerkt aan een pakket van varianten en maatregelen voor de Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder. In deze polder zijn geen maatregelen nodig om wateroverlast te voorkomen. Wel zal een hoofdwatergang worden verbreed om de water afvoer lokaal te verbeteren. Verder worden de peilen opnieuw vastgesteld en vastgelegd in het geactualiseerde peilbesluit. De maatregelen die Rijnland wil nemen zijn weergegeven op deze maatregelenkaart Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder.

Gebiedsbeschrijving

De Drooggemaakte Veender en Lijkerpolder ligt in de gemeente Kaag en Braassem en heeft een oppervlakte van ongeveer 583 hectare. Een gedeelte van de bebouwde kom van het dorp Rijpwetering maakt deel uit van het watersysteem van de polder. Deze polder bestaat voornamelijk uit grasland en wordt gebruikt voor landbouw en veeteelt. Daarnaast vindt glastuinbouw plaats in een geconcentreerd gebied in het noordoosten van de polder. De Drooggemaakte Veender en Lijkerpolder wordt begrensd door de Veenderpolder, de Veender en Lijkerpolder buiten de bedijking, de Rijpweteringervaart en de Rijksweg A4. Het gedeelte van de polder ten zuiden van de A4 maakt deel uit van het watersysteem van de Veenderpolder.

Oriëntatiekaart

e7bac202-b628-427e-b954-e26f9162c244.jpeg

Voortgang

Dit project bevindt zich aan het einde van Fase 1 van het schema van watergebiedsplannen van Rijnland. Rijnland hecht er veel waarde aan om dit plan in samenspraak met de omgeving tot stand te brengen. In een eerdere fase zijn de knelpunten in deze polder in beeld gebracht. Deze knelpunten zijn tijdens een informatieavond nader toegelicht. De bevindingen en zienswijzen van bewoners en andere belanghebbenden zijn meegenomen in de uitwerking van de benodigde maatregelen.

Zienswijze en bezwaar

Geactualiseerde waterpeilen worden vastgelegd in het peilbesluit en aan de Verenigde Vergadering van Rijnland ter goedkeuring voorgelegd. Maatregelen in het watersysteem van de polder worden vastgelegd in een projectplan voor de Waterwet. Als onderdeel van de besluitvorming worden beide documenten 6 weken ter inzage gelegd. Dit zal ook op deze website kenbaar worden gemaakt. Via deze weg krijgen belanghebbenden de mogelijkheid om eventuele zienswijzen op de plannen ook formeel kenbaar te maken.

Subsidie

De provincie Zuid-Holland heeft in haar rol als beheersautoriteit Europese subsidie verstrekt voor het project “Terugdringen wateroverlast en verbeteren waterkwaliteit polders Benoorden en Bezuiden Wijde Aa” in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). De Europese subsidie komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Meer informatie over het ELFPO 

461f235b-52c8-4008-9afd-8e53110043c5.jpeg

Meer informatie

Heeft u vragen over de  dit watergebiedsplan? Stuur dan een e-mail naar wgpmidden@rijnland.net t.a.v. drooggemaakte Veender en Lijkerpolder of neem contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535.