Plan Drooggemaakte Veender en Lijkerpolder Kaag en Braassem

Het klimaat verandert, en sneller dan we denken. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst droge voeten te behouden, en de waterkwaliteit te verbeteren. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

Laatste nieuws

Het ontwerp-peilbesluit en projectplan hebben van 1 juli 2022 tot en met 12 augustus 2022 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend gedurende deze 6 weken. Binnenkort wordt het definitieve peilbesluit vastgesteld.

In vier van de in totaal veertien peilvakken zijn er aanleidingen om wijzigingen van het peil voor te stellen. In drie van deze peilvakken worden de huidige praktijkpeilen overgenomen in het nieuwe peilbesluit. In de praktijk blijft het peil hier dus ongewijzigd. In het vierde peilvak wordt een indexering (peilverlaging) van 1 cm per 2 jaar gestopt om bodemdaling te beperken.

Onderaan deze pagina vindt u de Toelichting op het peilbesluit. Hierin is de polder uitgebreid beschreven en zijn de afwegingen van het peilvoorstel terug te lezen.

In het watergebiedsplan is, naast de actualisatie van het peilbesluit, ook een analyse van het watersysteem uitgevoerd. Eerder is gecommuniceerd dat er zodanige knelpunten in het watersysteem zijn dat o.a. verbredingen van watergangen en vergroten van duikers noodzakelijk zijn om deze op te lossen. Tijdens een kritische check op de berekeningen zijn fouten ontdekt in de gebruikte gegevens. Dit is gecorrigeerd en is de conclusie na nieuwe berekeningen dat er geen verbreding van watergangen en vergroten van duikers noodzakelijk zijn. Wel wordt een inlaat verplaatst om het waterbeheer en de waterkwaliteit lokaal te verbeteren.

Onderaan deze pagina vindt u het projectplan. Hierin kunt u meer informatie vinden over de inlaat.

Gebiedsbeschrijving

De Drooggemaakte Veender en Lijkerpolder ligt in de gemeente Kaag en Braassem en heeft een oppervlakte van ongeveer 583 hectare. Een gedeelte van de bebouwde kom van het dorp Rijpwetering maakt deel uit van het watersysteem van de polder. Deze polder bestaat voornamelijk uit grasland en wordt gebruikt voor landbouw en veeteelt. Daarnaast vindt glastuinbouw plaats in een geconcentreerd gebied in het noordoosten van de polder. De Drooggemaakte Veender en Lijkerpolder wordt begrensd door de Veenderpolder, de Veender en Lijkerpolder buiten de bedijking, de Rijpweteringervaart en de Rijksweg A4. Het gedeelte van de polder ten zuiden van de A4 maakt deel uit van het watersysteem van de Veenderpolder.

Oriëntatiekaart

e7bac202-b628-427e-b954-e26f9162c244.jpeg

Voortgang

Dit project bevindt zich nu in het bestuurlijke traject van de Watergebiedsplannen van Rijnland.

Stappen Watergebiedsplan Rijnland

Rijnland hecht er veel waarde aan om dit plan in samenspraak met de omgeving tot stand te brengen. In een eerdere fase zijn de knelpunten in deze polder in beeld gebracht. Deze knelpunten zijn tijdens een informatieavond nader toegelicht. De bevindingen en zienswijzen van bewoners en andere belanghebbenden zijn meegenomen in de uitwerking van het peilvoorstel en maatregelenpakket.

Subsidie

De provincie Zuid-Holland heeft in haar rol als beheerautoriteit Europese subsidie verstrekt voor het project “Terugdringen wateroverlast en verbeteren waterkwaliteit polders Benoorden en Bezuiden Wijde Aa” in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). De Europese subsidie komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Meer informatie over het ELFPO 

461f235b-52c8-4008-9afd-8e53110043c5.jpeg

Meer informatie

Heeft u vragen over dit watergebiedsplan? Stuur dan een e-mail naar watergebiedsplannen@rijnland.net t.a.v. drooggemaakte Veender en Lijkerpolder of neem contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535.