Floris Schouten Vrouwenpolder en de Kooipolder te Teylingen

Floris Schouten Vrouwenpolder en de Kooipolder te Teylingen

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem in de Floris Schouten Vrouwenpolder en de Kooipolder. Dit doet Rijnland vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Deze verbeteringen zijn nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

De FSV-polder bevat een deel van Sassenheim en een stuk weidegebied aan beide zijden van een doorgaande snelweg (A44) en de spoorlijn. Een samenvatting van de meest relevante kenmerken van het gebied en het peilvoorstel is weergegeven in onderstaande tabel.

De FSV-polder ligt in de gemeente Teylingen. Het totale oppervlak beslaat 180 ha en is verdeeld over 6 peilvakken en een aantal hoogwatervoorzieningen. Het noordelijke deel van de FSV-polder heeft een stedelijke functie. Het zuidelijke deel is agrarisch, met nevenfunctie veenweidegebied. De polder wordt van oost naar west doorsneden door de A44.

Het agrarische landschap van de FSV-polder heeft een patroon van blokverkaveling. De bodem van het agrarische deel van de FSV-polder bestaat voornamelijk uit veen. In het westen ligt hier een kleidek overheen. In het uiterste zuidwesten en noordoosten bevinden zich gronden met een zandig karakter (stuifzandgronden, enkeerdgronden en podzolgronden). 

Oriëntatiekaart

Kaart Floris Schouten Vrouwenpolder en de Kooipolder te Teylingen

Voorbereiding

Voor de Floris Schouten Vrouwenpolder en de Kooipolder heeft Rijnland een nieuw peilbesluit en maatregelenplan vastgesteld. Diverse voorbereidende werkzaamheden heeft Rijnland uitbesteed aan ProAqtive Partners zoals bijvoorbeeld benodigde onderzoeken (o.a. bodem, flora en fauna) en vergunningprocedures. Dit bureau legt ook contact met de landeigenaren op wiens eigendom de maatregelen moeten worden uitgevoerd.

Informatie

Aan de rechterzijde van deze pagina kunt u de volgende documenten downloaden:
- Peilbesluit Floris Schouten Vrouwen polder
- Toelichting Peilbesluiten Floris Schouten Vrouwenpolder en Kooipolder
- None

- Kaart Floris Schouten Vrouwenpolder en Kooipolder
- Ontwerp Projectplan
- Proces Watergebiedsplannen van Rijnland

Voortgang

Dit project bevindt zich in de Uitvoeringsfase van de Watergebiedsplannen van Rijnland.

voortgang.jpg

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt contact opnemen met het Klant Contact Team via telefoonnummer 071-30603535 of stuur een mail naar wgpkust@rijnland.net.