Greenport Boskoop

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt aan het op orde brengen en klimaatbestendig maken van het watersysteem binnen de Gouwepolder te Boskoop. De maatregelen die in de polder worden uitgevoerd zijn onderdeel van het Watergebiedsplan Greenport Boskoop.

Achtergrond

De Gouwepolder is een intensief gebruikt gebied dat bekend staat om het grote aantal boomkwekers dat zich hier heeft gevestigd. Doordat de Gouwepolder een groot oppervlak beslaat, is het bij hevige neerslag een uitdaging om het water snel genoeg vanuit het noorden van de polder naar het meer zuidelijk gelegen gemaal Th. Brans te laten stromen.

Werkzaamheden aan het verbeteren van het watersysteem zijn in 2015 gestart – in dit jaar werd een nieuw peilbesluit voor de polder genomen. Dit was nodig omdat bij piekbuien sprake was van wateroverlast in het gebied. Het meest recente voorbeeld is 5 september 2018. Na een bijzonder droge zomer ging het in september plots hevig regenen, met wateroverlast als gevolg.

De Gouwepolder heeft een kwetsbaar watersysteem, omdat er vaak maar een paar decimeter verschil is tussen het waterpeil en de gemiddelde maaiveldhoogte van percelen. Mede daarom is door de provincie een gebiedsnorm vastgesteld voor de Gouwepolder. Dit houdt in dat perceeleigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor het op hoogte houden van hun percelen op minimaal 35 cm hoogte boven het waterpeil van -2,25 m NAP. Meer weten over de gebiedsnorm?

Maatregelen Watergebiedsplan Greenport Boskoop

Verschillende wegen doorsnijden het watersysteem van de Gouwepolder. In de oude situatie waren er in het noorden van de polder maar een paar waterverbindingen richting het gemaal Th. Brans in het zuiden van het gebied. Door het beperkte aantal routes kon het water niet altijd snel genoeg wegstromen uit het noordelijke gedeelte van de polder. Daarom heeft Rijnland de afgelopen jaren een paar nieuwe waterverbindingen aangelegd in de vorm van duikers onder de wegen Halve Raak en Rijneveld, en een duiker onder de Insteek fors vergroot. 

Met een nieuwe duiker in de Halve Raak en een nieuwe duiker in het Rijneveld is er nu 1,7 km aan directe watergang richting het gemaal Th. Brans gerealiseerd. Van deze watergang is in 2020 ook 1,3 km gebaggerd, zodat het water uit het noorden van de Gouwepolder beter weg kan stromen naar het gemaal.

Het watersysteem van de Gouwepolder bestaat uit één hoofdpeilvak en vier peilvakken met een eigen waterpeil. Het gaat daarbij om Spoelwijk, Koetsveld, Randenburg-Gouwedreef en Berkenbroek. Op sommige plekken ligt de scheiding tussen deze vakken te laag, waardoor er bij extreme regenval sprake kan zijn van wateroverlast. Dat gebeurde ook op 5 september 2018, toen het hoofdpeilvak als gevolg van hevige neerslag overliep op percelen in Spoelwijk. Daarom werkt Rijnland ook aan het verbeteren van de peilvakscheidingen in de Gouwepolder. Door samen met de omgeving te werken aan bovenstaande maatregelen houden we nu en in de toekomst droge voeten in de Gouwepolder.

Voortgang

De verbeteringen aan het watersysteem worden één voor één uitgevoerd in deelprojecten. Een groot deel van de werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd. Er is een nieuwe duiker aangelegd aan de Halve Raak en een bestaande duiker aan de Insteek is vernieuwd en fors vergroot. Begin 2020 zijn de watergangen in het noorden van de polder gebaggerd, zodat het water nog beter richting het gemaal kan stromen. Tussen september 2020 en januari 2021 is een nieuwe duiker in het Rijneveld gerealiseerd. Van de werkzaamheden aan de Halve Raak en aan het Rijneveld zijn films gemaakt (zie onderaan).

In de komende periode staat de onderstaande maatregel op de planning:

Peilvakscheiding Spoelwijk

In peilvak Spoelwijk wordt gekeken naar het deel van de peilvakscheiding langs de Spoelwijkerlaan en het gedeelte tussen de Spoelwijkerlaan en de Insteek. De overige gedeelten van de peilvakscheiding zijn voldoende op hoogte. De huidige peilvakscheiding Spoelwijkerlaan is in samenspraak met perceeleigenaren provisorisch opgehoogd, zodat deze peilvakscheiding minder snel overstroomt. Op lange termijn wil Rijnland de peilvakscheiding verplaatsen en robuuster opbouwen door de oever van de watergang ten zuiden van de Spoelwijkerlaan te gebruiken als peilvakscheiding. Hierdoor slingert de peilvakscheiding niet meer door een groot aantal particuliere tuinen, maar zal deze overzichtelijk gesitueerd zijn langs de Spoelwijkerlaan – op eigendom van de gemeente Alphen aan den Rijn. Ook leggen we een calamiteitenstuw aan, die bij extreme regenval in gebruik kan worden genomen. De watergang ten noorden van de Spoelwijkerlaan kan zo onderdeel van de Gouwepolder blijven, maar wordt afgesloten van de Gouwepolder bij hevige neerslag.

Peilvakscheiding Berkenbroek

In peilvak Berkenbroek wordt gekeken naar het deel van de peilvakscheiding langs de Randenburgseweg. Op dit moment zijn we in overleg met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk om te bepalen in hoeverre we er een gezamenlijke inspanning van kunnen maken om de weg toekomstbestendiger in te richten in combinatie met de peilvakscheiding (die op een deel van de wegberm van de Randenburgseweg is gelegen). Mede doordat dit doodlopende stuk van de Randenburgseweg op gedeelten veel zetting kent; er een dikke laag wegverharding in de ondergrond aanwezig is; en er in de smalle wegberm kabels en leidingen van de afvalwaterzuivering Waddinxveen-Randenburg liggen, is het geen makkelijke taak om een passende technische oplossing te vinden.

Projectfase

Dit project bevindt zich in de uitvoeringsfase van de Watergebiedsplannen van Rijnland.

Stappen Watergebiedsplan Rijnland

Meer informatie en vragen

Heeft u nog vragen over het Watergebiedsplan Greenport Boskoop? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071 – 306 35 35 of stuur een mail naar gouwepolder@rijnland.net.