Greenport Duin- en Bollenstreek

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt de komende jaren aan de verbetering van het watersysteem in de polders van de Duin- en Bollenstreek. Rijnland bekijkt het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water. Naast het reguliere onderhoud zijn we gestart met de uitwerking van het watergebiedsplan Duin- en Bollenstreek. Via dit plan vergroten we de waterberging waar nodig, passen we oude peilbesluiten aan en verbeteren we samen met eigenaren en belanghebbenden de aan –en afvoer in de polders, door bijvoorbeeld sloten te verbreden.

Door deze maatregelen lossen we knelpunten op binnen het watersysteem én maken we het toekomstbestendig. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval tegen te gaan en om ons beter te beschermen tegen de gevolgen van klimaatsverandering. Ook voldoet het gebied zo aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water.

Aangezien het gebied groot en divers is, pakken we de polders stuk voor stuk aan. Dit gaat in samenwerking met grondeigenaren, pachters en gemeenten.

Plangebied

De Duin-en Bollenstreek ligt in het noordwesten van de provincie Zuid-Holland . Het gebied omvat 30 polders met een oppervlakte van ongeveer 6.000 hectare, De polders zijn opgedeeld in verschillende clusters. De clusterindeling kunt u in het rechtermenu downloaden.

Kaart planningsoverzicht

Cluster 1

 • Polder het Langeveld: Noordwijkerhout
 • Noordzijderpolder-Noord: Noordwijkerhout
 • Noordzijderpolder-Zuid: Noordwijkerhout/Noordwijk 
 • Polder het Vinkeveld: Noordwijk/Katwijk

Cluster 2

 • Polder Morsebel: Oegstgeest
 • Elsgeesterpolder: Teylingen/Oegstgeest 
 • Klinkenberger- en Voorhofpolder: Oegstgeest  
 • Warmonderdam- en Alkemaderpolder: Teylingen

Cluster 3

 • Luizenmarktpolder: Teylingen
 • Roodemolenpolder: Teylingen
 • Mottigerpolder: Teylingen
 • Beekpolder: Teylingen

Cluster 4 (vastgesteld en in uitvoering)

 • Polder Bonte Kriel: Teylingen en Lisse
 • Hellegatspolder: Teylingen en Lisse

Cluster 4 (ter inzage)

Cluster 4 (analysefase/planvorming)

Ter inzage in tweede helft 2016.

Cluster 4, (analysefase/planvorming start 2016)

Planning

De clusters worden gefaseerd opgepakt. Het gaat dan om de analyse-fase, met het juridisch bindende peilbesluit als resultaat en om de uitvoeringsfase waarin de voorgestelde maatregelen worden gerealiseerd.

Op dit moment zijn de maatregelen in de polders van cluster 1 in de uitvoering. Het betreft maatregelen in: Polder het Langeveld, de Noordzijderpolder-Noord en –Zuid en Polder het Vinkeveld. Deze is in 2015 vastgesteld zonder enige zienswijze.

Voor cluster 2 en 3 zijn de peilbesluiten door de verenigde vergadering vastgesteld. Veel maatregelen worden reeds uitgevoerd, of nader gedetailleerd en voorbereid.

Voor de eerste polders van cluster 4 is inmiddels het peilbesluit vastgesteld: Hellegatspolder en Polder de Bonte Kriel. Momenteel worden de Peilbesluiten voor de Floris Schouten Vrouwenpolder en Kooipolder en Lageveensepolder ter inzage gelegd.

Later in 2016 komen hier nog een viertal polders bij. De analyse van de polders van cluster 5 wordt grotendeels begin 2017 opgestart.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Watergebiedsplan greenport Duin- en Bollenstreek kunt u contact opnemen met afdeling Projecten, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net

Kaarten

Elsgeesterpolder

Warmonderdam- en Alkemaderpolder

Klinkenberger- en Voorhofpolder

Polder Morsebel

Beekpolder

Mottigerpolder

Luizenmarktpolder

Roodemolenpolder

Verslagen

Flyers