Hondsdijksepolder te gem. Alphen aan den Rijn

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

De Hondsdijksepolder ligt in de gemeente Alphen aan den Rijn en heeft een oppervlakte van 404 hectare. De polder wordt aan de zuidzijde begrensd door het boezemwater van de Oude Rijn. In het zuidoosten vormt niet de Oude Rijn, maar de Lagewaard (Luttike Rijn) de grens van de polder. In het westen grenst de polder aan polder Achthoven. De scheiding tussen beide polders is tevens de scheiding tussen de gemeente Leiderdorp en de gemeente Alphen aan den Rijn. Aan de oostzijde grenst de polder aan de Lagenwaardsepolder en aan de noordzijde wordt de polder begrensd door de Ruige Kade.

Oriëntatiekaart

Kaart Hondsdijksepolder te gem. Alphen aan den Rijn

Voortgang

Dit project bevindt zich in Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland.

Stappen Watergebiedsplan Rijnland

Subsidie

De provincie Zuid-Holland heeft in haar rol als beheersautoriteit Europese subsidie verstrekt voor het project “Terugdringen wateroverlast en verbeteren waterkwaliteit polders Benoorden en Bezuiden Wijde Aa” in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). De Europese subsidie komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Meer informatie over het ELFPO

ELFPO

Meer informatie

Heeft u vragen over de  dit watergebiedsplan? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail wgpmidden@rijnland.net.