Lagenwaardsepolder te gem. Alphen aan den Rijn

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

De Lagenwaardsepolder ligt in de provincie Zuid-Holland. De polder heeft een totale oppervlakte van 346 ha. De noordgrens wordt gevormd door de Ruige Kade en de Zwet die de overgang zijn naar de Vlietpolder en polder Oudedijk. De oostgrens wordt gevormd door de Gemeenlandsche Wetering. De zuidgrens wordt gevormd door het boezemwater van de Oude Rijn. De westgrens is de grens met de Hondsdijksepolder.

Stand van zaken

Het hoogheemraadschap van Rijnland is bezig met de voorbereiding van een watergebiedsplan voor onder andere de Hondsdijkse- en Lagenwaardsepolder met als doel verbeteringen aan het watersysteem aan te brengen. Eén van de voorgestelde maatregelen is het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Tijdens de informatieavond van 20 november jl. heeft Rijnland een toelichting gegeven over nut en noodzaak van het aanleggen van natuurvriendelijke oevers; hoe een natuurvriendelijke oever eruit kan zien en wat voor effecten dat heeft voor de kwaliteit van het water, wie voor het onderhoud zorgt en wat de eventuele vergoeding is als u uw medewerking verleent. Rijnland wil zoveel mogelijk natuurvriendelijke oevers aanleggen om de ecologie te herstellen en daarmee de waterkwaliteit te verbeteren.  

Aanleiding

 Er is een rode lijst met verdwenen soorten uit de polder

  • Verbetering van de biodiversiteit leidt tot hogere natuurwaarde en verbetert direct de waterkwaliteit
  • Natuurvriendelijke oevers is een goede paai- en opgroeiplaats voor vis
  • Natuurvriendelijke oevers zorgen ook voor stabiliteit van de oever en voorkomt afkalving
  • Natuurvriendelijke oevers bieden een mooi landschappelijk beeld.

Voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers is een kleine vergoeding beschikbaar.

Zie download Flyer Informatieavond

Oriëntatiekaart

Kaart Lagenwaardsepolder te gem. Alphen aan den Rijn

Voortgang

Het project bevindt zich in Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland.

Stappen Watergebiedsplan Rijnland

Subsidie

De provincie Zuid-Holland heeft in haar rol als beheersautoriteit Europese subsidie verstrekt voor het project “Terugdringen wateroverlast en verbeteren waterkwaliteit polders Benoorden en Bezuiden Wijde Aa” in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). De Europese subsidie komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Meer informatie over het ELFPO 

ELFPO

Meer informatie

Heeft u vragen over de  dit watergebiedsplan? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail wgpmidden@rijnland.net.