Lageveensepolder te Lisse

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem in de Lageveensepolder. Maatregelen worden vastgelegd in een watergebiedsplan. Met zo’n watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en om voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

De Lageveensepolder heeft een oppervlak van 182 ha en bestaat uit 1 peilvak. De polder is gelegen in de gemeente Lisse. De Lageveensepolder ligt tussen Lisse en Noordwijkerhout en wordt begrensd door het boezemwater van de Leidsevaart aan de westzijde, de Stationsweg richting Lisse, het spoor aan de noordzijde en het Keukenhofbos aan de oostzijde. Aan de zuidzijde gaat deze polder over in het bollengebied van Lisse. 

Het grondgebruik bestaat hoofdzakelijk uit grasland, afgewisseld met bospercelen. Aan de zuidwestzijde liggen enkele bollenpercelen. Het middelste stuk van de polder is grotendeels in handen van Zuid-Hollands Landschap en het noordelijk deel van de polder is grotendeels eigendom van de Keukenhof. 

Beide delen hebben volgens het Bestemmingsplan Keukenhof de functie ‘Natuur’. In de Lageveensepolder overheersen de beekeerdgronden, (meer)veengronden en kalkhoudende enkeerdgronden. De bebouwing en bollenteelt is aanwezig op de hoger gelegen, kalkhoudende enkeerdgronden op een zandige ondergrond. Het agrarisch grasland, natuurgrasland en loofbos vinden we terug op lager gelegen beekeerdgronden en veengronden.

De polder is vrij vlak; alleen in het zuidwesten is significant hoogteverschil (hogere ligging) ter plekke van de gebieden met bollenteelt. De maaivelddaling in de polder is mede door de deels zandige bodem in de ondergrond verwaarloosbaar klein.

Oriëntatiekaart

Kaart Lageveensepolder te Lisse

Informatie

Aan de rechterzijde van deze pagina kunt u de volgende documenten downloaden:

- Maatregelenkaart Lageveenspolder

- Peilbesluit Lageveensepolder

- Toelichting op het Peilbesluit Lageveensepolder

Voortgang

Dit project bevindt zich in de Uitvoeringsfase van de Watergebiedsplannen van Rijnland.

Subsidie

De provincie Zuid-Holland heeft in haar rol als beheersautoriteit Europese subsidie verstrekt voor het project “Duurzaam optimaliseren watersysteem ten behoeve van bollenteelt in Lageveensepolder” in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). De Europese subsidie komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Meer informatie over het ELFPO

ELFPO

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het Peilbesluit in de Lageveensepolder te Lisse? Dan kunt u contact  opnemen via de mail wgpkust@rijnland.net of telefonisch via telefoonnummer 071-306 3535.