Waterkwaliteit in de Langeraarse Plassen

Rijnland wil de waterkwaliteit en ecologie van de Langeraarse Plassen in de gemeente Nieuwkoop verbeteren. Het water van de plassen is troebel en (gif)groen. In de warme zomermaanden komt regelmatig blauwalg voor. We pakken de leefomgeving van planten en dieren aan. Hierdoor neemt de biodiversiteit in het gebied toe.

Ligging

De Langeraarse Plassen in de gemeente Nieuwkoop bestaan uit een noordelijke en een zuidelijke plas die door het Kerkpad wordt gescheiden. De plassen staan in verbinding met elkaar bij de brug onder het Kerkpad. De plassen liggen tussen de dorpen Langeraar en Papenveer. De plassen zijn ontstaan door turfwinning.

Wat gaan we doen

We hebben een aantal maatregelen in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW) al uitgevoerd in de Zuidplas, maatregelen om luwte in het water te creëren en eilanden aangelegd met rietbeplanting. Luwte om het doorzicht in het water te verbeteren zodat waterplanten beter kunnen groeien en de diversiteit van het leven in de plassen toeneemt.

Noord­plas

In de Noordplas gaan we het doorzicht van het water verbeteren door te baggeren en een slibvang aan te leggen. Uit de Noordplas wordt ongeveer 400.000 m3 baggerspecie verwijderd. De schone baggerspecie gaat via een persleiding naar weilanddepots. De niet verspreidbare baggerspecie is al verwijderd. De baggerdepots liggen ten noorden van de plas naast de geerplas en aan de Ringdijk ten zuiden van Ter Aar.

Screenshot video Langeraarse Plassen

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Nieuwe natuurzone

Midden in de plas graven we een slibvang met een diameter van 200 m. De grond die hierbij vrij komt verwerken we in een nieuw te realiseren natuurzone van ca. 4 hectare net boven het Kerkpad. De natuurzone wordt bijna 4 hectare groot. Het grootste deel van dit gebied blijft water. In de natuurzone wordt de waterbodem naar het licht gebracht door de plas ondieper te maken. Op het kaartje zijn de verschillende delen van de natuurzone aangegeven. In verband met de meeuwenoverlast leggen we alles drassig aan met riet en lisdodde. Ter bescherming plaatsen we palenrijen om de natuurzone heen.

Afbeelding: In het rondje staat de slibvang. Het rechthoekige blokje is de natuurzone met zones A, B, C en D. 

kaartje slibvang

Elektrisch werken

Een groot deel van het werk voeren we elektrisch uit. Dat draagt bij aan het verminderen van de uitstoot van CO2 tijdens de werkzaamheden. De schone baggerspecie wordt ontgraven met een elektrische baggerzuiger en de slibvang met een elektrische kraan. We gebruiken hiervoor groene stroom.

electric-driven

tekening langeraarse plassen

Planning

- Uitvoering baggerwerk (ook op de Zuidplas) - mei 2021 t/m mei 2023

- Start aanleg natuurzone - juli 2021 t/m december 2022

- Grondwerk en herinrichting - september 2021 t/m januari 2023

Subsidie

De provincie Zuid-Holland heeft in haar rol als beheerautoriteit Europese subsidie verstrekt voor het project “Verbetering waterkwaliteit Langeraarse Plassen door aanleg slibvang en natuurzone” in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). De Europese subsidie komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Meer informatie over het ELFPO kunt u hier vinden: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries

logo provindie zh en rijnland

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte worden gehouden over dit project? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief over de werkzaamheden bij de Langeraarse Plassen via info@rijnland.net

Europese afspraken

In Europees verband zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW) en gelden voor alle lidstaten: uiterlijk in 2027 moet de waterkwaliteit voldoen aan de vastgestelde ‘goede toestand’. Als waterschap is Rijnland verantwoordelijk voor het bereiken van deze doelen. De Langeraarse Plassen zijn een van de veertig KRW-waterlichamen in het gebied van Rijnland. Waterlichamen is de benaming voor plassen en kleine binnenwateren zoals meertjes en vennen.

Meer informatie

Heb je vragen over de waterkwaliteit of de werkzaamheden van Rijnland bij de Langeraarse Plassen? Neem dan contact op met het Klant Contact Team: