Marendijk

8 polders in Leiden: WGP De Leidse Polders

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst.

Watergebiedsplan De Leidse Polders

Rijnland neemt het beheer over van 8 polders gelegen in de gemeente Leiden. Deze zijn samengevoegd in het watergebiedsplan De Leidse Polders. Voor elke polder wordt binnen het watergebiedsplan een peilbesluit genomen. Naast het peilbesluit worden er maatregelen genomen om het watersysteem beter te maken aan de hand van een stappenplan. Graag houden we u op de hoogte van de voortgang per polder.

Overzichtskaart De Leidse Polders

Overzichtskaart 8 Polders

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Inventariseren knelpunten:

In de planfase brengt Rijnland het watersysteem en eventuele knelpunten goed in kaart. Dat doen we niet alleen. Er wordt gesproken met de gemeente Leiden, bewoners, buurtverenigingen etc. Alle ervaringen en ideeën worden met onze eigen bevindingen en berekeningen vergeleken. Daaruit worden een aantal specifieke knelpunten benoemd.

Oplossingen bepalen en bespreken

Voor deze knelpunten worden oplossingen bedacht en besproken met de verschillende belanghebbenden. Dit heeft geleid tot een ontwerp-peilbesluit en een ontwerp-maatregelenpakket. In een peilbesluit staat welk waterpeil er wordt aangehouden binnen de polder. Denk bij maatregelen aan het vergroten van een duiker die 2 sloten verbindt, het baggeren van sloten en/of het opknappen van een waterinlaat.

Waar staan we nu?

De acht ontwerp-peilbesluiten en het ontwerp-projectplan hebben 6 weken ter inzage gelegen van 15 april 2021 tot 27 mei 2021. Binnen dit termijn was het mogelijk om een zienswijze in te dienen.

Op polder Marendijk is een zienswijze ingediend. Dit betekent dat de indiener het niet eens is met het voorgestelde waterpeil in deze polder. Rijnland heeft de zienswijze beoordeeld en op basis daarvan het waterpeil voor deze polder aangepast. In november wordt er een nieuw ontwerp-peilbesluit voor polder Marendijk ter inzage gelegd. Zie de polder-pagina voor meer informatie over de procedure.

Op de andere zeven polders en het ontwerp-projectplan is geen zienswijze ingediend. Deze stukken worden in november definitief vastgesteld. De nieuwe waterpeilen worden direct na de vaststelling ingesteld.

Voortgang per polder

Via onderstaande link kunt u specifieke informatie per polder inzien.

Belangrijkste stappen op een rij:

  • Bekendmaking definitief peilbesluit wordt gepubliceerd in het Waterschapsblad in november 2021
  • Beroepstermijn van 6 weken bij de rechtbank
  • Indien men een zienswijze heeft ingediend, is het mogelijk in beroep te gaan
  • Peilbesluit onherroepelijk
  • De nieuwe peilen worden direct na vaststelling ingesteld.

Wat is een watergebiedsplan?

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Proces watergebiedsplan

Stappen Watergebiedsplannen Rijnland