Leidse polders

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Rijnland neemt het beheer over van 8 polders gelegen in de gemeente Leiden. Deze zijn samengevoegd in het watergebiedsplan De Leidse Polders. Voor elke polder wordt binnen het watergebiedsplan een peilbesluit genomen. Naast het peilbesluit worden er maatregelen genomen om het watersysteem beter te maken aan de hand van een gedegen stappenplan. Graag houden we u op de hoogte van de voortgang per polder. 

Op dit moment is de gemeente Leiden nog verantwoordelijk voor het waterbeheer in dit gebied, maar draagt dit uiterlijk 1 januari 2023 over aan het hoogheemraadschap van Rijnland.  

79fbbf58-6541-4744-a553-e247b7743dc7.jpeg

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Planfase

Inventariseren knelpunten:

Rijnland heeft per polder het watersysteem en eventuele knelpunten goed in kaart gebracht. Met belanghebbende is contact opgenomen om alle knelpunten in de omgeving in kaart te brengen en zijn deze ervaringen met onze eigen bevindingen en berekeningen vergeleken.

Oplossingen bepalen en bespreken

De voorgestelde oplossingen worden gedeeld met de bewoners en andere belanghebbenden. Dit leidt tot een ontwerp-peilbesluit en een ontwerp-maatregelenpakket. In een peilbesluit staat welk waterpeil er wordt aangehouden binnen de polder. Denk aan het vergroten van een duiker, die 2 watergangen verbindt, het baggeren van sloten en/of het opknappen van een waterinlaat.

Dit traject wordt voor elke polder apart doorlopen.

Waar staan we nu?

Bestuurlijke fase

Ontwerp-peilbesluit & ontwerp-projectplan

De maatregelen en de nieuwe ontwerp-peilbesluiten zijn bekend. Deze liggen op dit moment ter inzage. Dit betekent dat iedereen de mogelijkheid heeft om een zienswijze in te dienen wanneer ze het niet eens zijn met het voorgestelde ontwerp-peilbesluit of een maatregel die beschreven staat in het ontwerp-projectplan.

Deze stukken liggen ter inzage vanaf 15 april 2021 tot 27 mei 2021:

 • Ontwerp-peilbesluit Polder Besjeslaan
 • Ontwerp-peilbesluit Wijkpark Stevenshof
 • Ontwerp-peilbesluit Polder Telderskade
 • Ontwerp-peilbesluit Rodenburger- en Cronesteinschepolder Oost
 • Ontwerp-peilbesluit Rodenburger- en Cronesteinschepolder West
 • Ontwerp-peilbesluit Polder Maredijk
 • Ontwerp-peilbesluit Pesthuispolder Zuid
 • Ontwerp-peilbesluit Pesthuispolder Noord
 • Ontwerp-projectplan Pesthuispolder Zuid en Cronesteinschepolder Oost

Voortgang per polder

Ter inzagelegging

Hoe zijn de stukken in te zien

 • Tijdens kantooruren bij de receptie van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071-3063063
 • U kunt de stukken downloaden aan de zijkant van deze webpagina. De officiële bekendmakingen vindt u hier www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad.

Zienswijze indienen op ontwerp-peilbesluit of ontwerp-projectplan

 • Wanneer u het niet eens bent met het voorgestelde peil in de ontwerp-peilbesluiten kunt u tijdens het inzagetermijn een zienswijze indienen op het ontwerp-peilbesluit van een van de Leidse polders. Onder vermelding van het kenmerk en de naam van de polder.
 • Wanneer u het niet eens bent met de maatregelen die genomen worden, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerp-projectplan.

Wijze van indienen

 • Schriftelijke zienswijze:

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland
Postbus 156
2300 AD te Leiden
O.v.v. naam en kenmerk van de polder

 • Elektronische zienswijzen:

post@rijnland.net o.v.v. naam en kenmerk van de polder

 • Telefonische zienswijzen:

Via ons Klant Contact Team, telefoonnummer 071-3063535

O.v.v. naam en kenmerk van de polder

Wanneer het inzagetermijn is verlopen, beantwoordt Rijnland eventuele binnengekomen zienswijzen. Aan de hand daarvan wordt beoordeeld of het ontwerp-peilbesluit of ontwerp-projectplan nog aangepast dient te worden. Hierna worden de ze definitief vastgesteld. Dit zal ongeveer eind 2021 zijn. 

Belangrijkste stappen op een rij:

Ter inzagelegging ontwerp-peilbesluit en ontwerp-projectplan vanaf 15 april tot 27 mei 2021.

 • Stukken vindt u op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad
 • Mogelijkheid om contact op te nemen over zienswijze
 • Antwoord zienswijze staat in de Nota van Beantwoording
 • Nota en peilbesluit komt in commissie Voldoende Water: indiener heeft spreekrecht
 • Nota en peilbesluit wordt vastgesteld door Verenigde Vergadering: indiener heeft spreekrecht
 • Besluit en Nota van Beantwoording wordt opgestuurd naar indiener zienswijze
 • Bekendmaking definitief peilbesluit wordt gepubliceerd in het Waterschapsblad
 • Beroepstermijn van 6 weken bij de rechtbank
 • Indien men een zienswijze heeft ingediend, is het mogelijk in beroep te gaan
 • Peilbesluit onherroepelijk

Niet eens met de maatregelen? Procedure ontwerp-projectplan 

 • Vanaf 15 april tot 27 mei 2021 ter inzage
 • Stukken vindt u op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad
 • Mogelijkheid om contact op te nemen over zienswijze
 • Antwoord zienswijze staat in het definitieve projectplan
 • Definitief projectplan wordt vastgesteld (ambtelijk, namens bestuur)
 • Bekendmaking definitief projectplan in het Waterschapsblad
 • Beroepstermijn van 6 weken bij de rechtbank
 • Indien men een zienswijze heeft ingediend, is het mogelijk in beroep te gaan
 • Projectplan onherroepelijk

Proces watergebiedsplan

Dit project bevindt zich in fase 1 van de watergebiedsplannen van Rijnland.

4e5228d1-d43a-4e10-8ca2-334d8c2f8a6a.jpeg

Relevante links

Gemeente Leiden

Meer informatie

Voor meer informatie over watergebiedsplan Leidse polders kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (071) 306 35 35 of via info@rijnland.net