Merenwijk en Slaaghpolder te Leiden

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Met op maat gemaakte maatregelen brengt Rijnland het watersysteem op orde én toekomstbestendig. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval tegen te gaan en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatsverandering. Ook kan Rijnland zo voldoen aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan het zorgen voor gezond water.

Stand van zaken

a10b25e2-4748-44f6-af37-fc19af4e0dc7.jpeg

0e76475a-5352-4158-92b6-a8939eeffcac.jpeg

De ontwerp-peilbesluiten met voorgestelde maatregelen voor de Merenwijk en de Slaaghpolder zijn inmiddels goedgekeurd en liggen vanaf dinsdag 23 mei voor zes weken ter inzage. Voorafgaand aan de formele inspraakperiode zijn de bewoners van de Merenwijk en de Slaaghpolder uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst. Afgelopen zaterdag 13 mei vond deze inloopbijeenkomst plaats op de awzi Leiden noord. De bezoekers waren erg enthousiast en hadden alle gelegenheid om vragen te stellen over de peilbesluiten en de maatregelen. Als extraatje kregen zij ook een rondleiding door de awzi.

5def5c70-1f3e-412c-b4ac-cc7c08d3a833.jpeg

648c55e5-2bef-4673-a1b4-9519952da90b.jpeg

Plangebied

Polder Merenwijk en Slaaghpolder liggen in het stedelijk gebied van de gemeente Leiden. Beide polders zijn per 1 januari 2014 in beheer overgenomen van de gemeente en zijn hiermee ‘nieuwe’ polders voor Rijnland. Er zijn daarom nog niet eerder peilbesluiten vastgesteld voor deze polders.

overzichtskaart 2.jpg

Voorgestelde maatregelen

De maatregelen zijn afgewogen op basis van (globale) kosten, effectiviteit (baten), risico’s en haalbaarheid. Hierbij is de strategie toegepast om eerst relatief eenvoudige maatregelen te treffen die al kwaliteitswinst opleveren, en de ontwikkeling te monitoren. Wanneer de voorgestelde maatregelen onvoldoende effect sorteren, kunnen duurdere maatregelen worden getroffen.

De voorgestelde waterkwaliteitsmaatregelen zijn:

 1. Verdiepen van 1,7 km hoofdwatergang (MW06);
 2. Extra duiker onder de Broekweg (MW04);
 3. 50 m overige watergang opwaarderen, met verdieping en verbreding (MW05);
 4. Onderzoek naar mogelijkheden om de overstorten te sluiten dan wel vooral op de primaire watergangen te laten lozen (MW11);
 5. Communicatie over ‘beperkt eendjes voeren’ (MW12).
 6. Inlaten aan de zuidkant van de Slaaghpolder afsluiten (SL02);
 7. Stuwen van enkele hoogwaterzones Slaaghpolder verwijderen (SL03).
 8. Geleiden van het effluent van de zuivering weg van de woningbouw (BZ-08);
 9. Geheel verwijderen van oud niet-functioneel doorspoelgemaal (BZ-09).

Maatregelen 1, 2, 3, 7 en 9 worden tevens ten behoeve van de waterkwantiteit uitgevoerd.

Daarnaast worden onderstaande maatregelen voorgesteld:

 1. Het gemaal in de Slaaghpolder (Oost) moet op termijn vervangen worden;
 2. Het verwijderen van het gemaal Kraaijheide.

De voorgestelde maatregelen zijn weergegeven op de kaart in figuur 1.

6a3a599a-ea23-4410-a247-e60a0abb5ff1.jpeg

Meer informatie?

Voor meer informatie over de peilbesluiten Merenwijk en de Slaaghpolder, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team via telefoonnummer (071) 306 35 35 of via info@rijnland.net.