Bestrijding Blauwalg Oosterduinse Meer

Het Oosterduinse Meer is een zandwinput ten noorden van Noordwijkerhout en is onderdeel van het boezemstelsel van Rijnland. Door de vorming van blauwalgen is de zwemwaterkwaliteit er niet altijd even goed, waardoor vaak een zwemwaarschuwing of negatief zwemadvies geldt. Rijnland heeft zich aangesloten bij een onderzoek dat de waterkwaliteit moet verbeteren: het toepassen van waterstofperoxide.

Onderzoek: nieuwe methode bestrijden blauwalg

Het toepassen van waterstofperoxide aan het water ter bestrijding van blauwalg is een nieuwe methode, ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam  en ARCADIS. De aanpak is gebaseerd op het met waterstofperoxide selectief verstoren van de stofwisseling van de blauwalg, waardoor deze niet meer kan groeien en dood gaat. Door waterstofperoxide in lage concentraties aan het water toe te voegen, zullen blauwalgen afsterven en wordt drijflaagvorming voorkomen. Een voordeel is dat de natuurlijke gelaagdheid van een (diepe) plas intact gehouden wordt, wat bijdraagt aan een duurzaam watersysteem. Voor dit onderzoek is een STW-beurs (Stichting Technische Wetenschappen) aangevraagd en gehonoreerd.

Rijnland is positief over de methode en participeert daarom in het onderzoek. Het onderzoek is een samenwerking tussen Rijnland en Universiteit van Amsterdam, Arcadis, Kemira, Waternet, STOWA, gemeente Noordwijkerhout en de provincie Zuid-Holland.  Indien de resultaten veelbelovend zijn, kan deze methode blijvend ingezet worden voor het Oosterduinse Meer.

Planning

Het onderzoek is in 2016 van start gegaan en duurt vier jaar.

Geen risico voor gezondheid

Waterstofperoxide doodt in zeer lage concentraties specifiek blauwalgen. Blauwalgen missen een stof waarmee ze waterstofperoxide kunnen afbreken. Andere algen hebben deze stof wel en zijn daardoor minder gevoelig voor de peroxide. De concentratie waterstofperoxide die we aan de plassen toevoegen, is zo laag dat er geen risico bestaat voor de gezondheid van mens en dier. De peroxide breekt binnen ongeveer één tot twee dagen volledig af tot water en zuurstof. Dus ook in het milieu blijft niets van de stof over.

Ziek van de blauwalg

Blauwalgen zorgen jaarlijks voor veel overlast voor zwemmers en recreanten. Ze kunnen een drijflaag vormen en giftige stoffen produceren. Zwemmers en watersporters kunnen ziek worden wanneer ze hiermee in aanraking komen. Ook honden zijn er gevoelig voor. Als een drijflaag gaat rotten, kan dit voor stankoverlast zorgen.

Waterkwaliteit sterk beïnvloed door grondwater

In het Oosterduinse Meer zit veel fosfor dat een voedingsstof is voor algen. Dit leidt tot overmatige bloei van (blauw)algen, al dan niet gepaard met drijflagen. Om beter inzicht te krijgen in de problematiek is een uitgebreide watersysteemanalyse uitgevoerd en de grondwaterstroming in beeld gebracht. Het blijkt dat het fosfor grotendeels met het grondwater (afkomstig uit polder Het Langeveld, bollengebied ten westen van de plas) het meer in stroomt. Dit is niet eenvoudig aan te pakken. Het aanbrengen van een afdichting op de bodem van het meer is om verschillende redenen niet haalbaar. Tevens is uit berekeningen gebleken, dat met een onttrekking de toestroom van grondwater niet voldoende beperkt kan worden, zonder dat negatieve effecten op het duingebied (verdroging) optreden. Voor het Oosterduinse Meer is een bronaanpak dus niet haalbaar of voldoende effectief. Maatregelen kunnen zich daarom beter richten op het verminderen van de effecten van de hoge fosforconcentraties: de vorming van drijflagen. Meer informatie leest u in de Watersysteemanalyse die u onderaan op deze pagina kunt downloaden.

Waterrecreatie

Rijnland heeft de taak om de waterkwaliteit op ruim 40 officiële zwemlocaties in het werkgebied op orde te brengen en houden. Dat geldt ook voor de twee officiële zwemwaterlocaties van het Oosterduinse Meer. Het water controleren we in het zwemseizoen (1 mei - 1 oktober) minimaal een keer in de twee weken op ziekteverwekkende bacteriën en blauwalgen. De provincie bepaalt op basis van onze informatie of de zwemwaterkwaliteit aan de gestelde eisen voldoet en geeft een zwemadvies. Klik hier op de pagina Zwemwater voor meer informatie.