Peilvakken De Zilk en de Zilkerpolder

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem in de peilvakken De Zilk en de Zilkerpolder te gemeentes Noordwijk, Hillegom, Lisse en Bloemendaal. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

De Zilkerpolder ligt in de gemeente Noordwijk. De peilvakken De Zilk zijn verspreid over de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Bloemendaal. Zie ook de oriëntatiekaart verderop de pagina.

Oriëntatiekaart

Kaart Peilvakken De Zilk en de Zilkerpolder

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Planfase

Rijnland is bezig met een watergebiedsplan voor de Zilkerpolder en peilvakken De Zilk. In oktober 2018 is er een informatieavond voor bewoners en belanghebbenden geweest om ervaringen met het watersysteem op te halen. Daarna zijn er diverse gesprekken in de omgeving gevoerd om alle knelpunten van het watersysteem goed in kaart te brengen. Deze ervaringen hebben we met eigen bevindingen en berekeningen vergeleken. Op basis daarvan zijn er een aantal peilwijzigingen en maatregelen voorgesteld en gedeeld met de bewoners. De uitkomsten van deze gesprekken en onderzoeken hebben geleid tot een aantal maatregelen en een peilbesluit voor de Zilkerpolder en Peilvakken de Zilk. 

Bestuurlijke fase

De peilwijzigingen en maatregelen zijn verwerkt in de ontwerp-peilbesluiten, het ontwerp-projectplan en ontwerpbesluit kaart 7. Dit heeft ter inzage gelegen van 29 juli tot 23 september 2020. Op de ontwerp-peilbesluiten en ontwerpbesluit kaart 7 zijn géén zienswijzen ingediend. Op het ontwerp-projectplan is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging van maatregel ZLK-M1 (Frederikslaan, Hillegom) van het definitieve projectplan. Voor meer informatie over deze wijziging, kunt u het definitieve projectplan downloaden op deze pagina. 

Op kaart 7 worden gebieden aangeduid waar hoogwatervoorzieningen zijn toegestaan zonder een vergunning. Meer informatie over peilafwijkingen zoals een hoogwatervoorziening.

Waar staan we nu?

Vanaf 2 maart 2021 liggen de definitieve peilbesluiten, het besluit kaart 7 en het definitieve projectplan ter inzage. De stukken vindt u op www.rijnland.net/bekendmakingen. Het inzagetermijn is 6 weken. Hierna worden de stukken definitief vastgesteld.

Zienswijzen

Op de ontwerp-peilbesluiten en ontwerpbesluit kaart 7 zijn geen zienswijzen ingediend. Op het ontwerp-projectplan is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging van maatregel ZLK-M1 (Frederikslaan, Hillegom) van het definitieve projectplan. Voor meer informatie over deze wijziging, kunt u binnenkort het definitieve projectplan downloaden via deze pagina. Of u kunt een bericht sturen via onderstaande contactgegevens.

De belangrijkste stappen in de planning op een rij:

Peilbesluit Peilvakken De Zilk en de Zilkerpolder:

Definitief projectplan:

  • Bekendmaking definitief projectplan in het Waterschapsblad
  • Beroepstermijn van 6 weken bij de rechtbank. Indien men een zienswijze heeft ingediend, is het mogelijk in beroep te gaan
  • Projectplan onherroepelijk

Voortgang

Dit project bevindt zich in Fase 2 van de Watergebiedsplannen van Rijnland.

Stappen Watergebiedsplan Rijnland

Uitvoeringsfase

Wanneer de peilbesluiten en het projectplan definitief zijn, gaat het project naar de volgende fase, namelijk de uitvoeringsfase. In deze fase worden de nieuwe peilen ingesteld en de fysieke maatregelen uitgevoerd. De uitvoering van alle fysieke maatregelen worden van te voren besproken met de belanghebbenden. Er zijn inmiddels al een aantal gesprekken gevoerd. In het eerste kwartaal en in de loop van het 2e kwartaal van 2021 worden de maatregelen verder voorbereid. We verwachten om eind 2021 te starten met de werkzaamheden.

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het watergebiedsplan voor de Peilvakken De Zilk of de Zilkerpolder? Dan kunt u contact opnemen via de mail wgpalgemeen@rijnland.net of telefonisch met het Klant Contact Team via telefoonnummer 071- 306 3535.